Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu pri TSK

Poradným orgánom predsedu samosprávneho kraja v oblasti odborného vzdelávania a prípravy je krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len „krajská rada“).

Členovia krajskej rady zastupujú celé spektrum inštitúcií podieľajúcich sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce.

Krajská rada plní najmä tieto úlohy:

  1. prerokúva regionálnu stratégiu odborného vzdelávania a prípravy v nadväznosti na hospodárske a sociálne potreby rozvoja regiónu,
  2. prerokúva plán potrieb trhu práce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na úrovni samosprávneho kraja,
  3. vyjadruje sa k návrhu žiadosti na zaradenie/vyradenie strednej odbornej školy do siete škôl Slovenskej republiky,
  4. prerokúva a odporúča samosprávnemu kraju predložiť návrh na zaradenie nového/vyradenie existujúceho študijného odboru alebo učebného odboru do sústavy odborov vzdelávania,
  5. vyjadruje sa k plánu výkonov prvého ročníka všetkých stredných odborných škôl v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja pre nasledujúce prijímacie konanie,
  6. vyjadruje sa k návrhom na zriadenie centier odborného vzdelávania a prípravy.

Na zasadnutiach krajskej rady sa vytvára priestor na odbornú diskusiu všetkých zainteresovaných s cieľom stále viac prispôsobovať odborné vzdelávanie požiadavkám trhu práce.

Informácie zo zápisníc a uznesení zo zasadnutí krajskej rady nájdete v súvisiacich dokumentoch.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK