Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Školy zapojené do participatívneho rozpočtu v školskom roku 2018/2019

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) spustil v rámci národného projektu Participácia v školskom roku 2018/2019 pilotný ročník zavádzania školských participatívnych rozpočtov. Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil zo svojho rozpočtu finančné prostriedky, ktoré budú formou účelovej dotácie prevedené do rozpočtu pilotných škôl.

Do pilotného ročníka bolo vybraných prvých 16 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré sa prihlásili do otvorenej výzvy, ktorá bola zverejnená 10.10.2018. Každej škole bude pridelených 1 000,- eur, ktoré budú použité na realizáciu participatívneho procesu na škole. Školy, ktoré budú súčasťou pilotnej schémy sú uvedené v tabuľke:

Názov školy Sídlo školy
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom
Gymnázium Dubnica nad Váhom Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom
Stredná odborná škola Pruské Pruské 294
Stredná odborná škola Považská Bystrica Ul. slovenských partizánov 1129/49 Považská Bystrica
Stredná odborná škola Púchov I. Krasku 491, 02032 Púchov
Gymnázium Janka Jesenského Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Stredná umelecká škola Trenčín Staničná 8, 911 05 Trenčín
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 97101 Prievidza
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín
Obchodná akadémia Milana Hodžu M. Rázusa 1, 911 29 Trenčín
Gymnázium Partizánske Komenského 2/1074, Partizánske
Stredná odborná škola Trenčín Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín
Gymnázium Považská Bystrica Školská 234/8, 017  01  Považská Bystrica
Gymnázium M. R. Štefánika Športová41, Nové Mesto nad Váhom
Stredná priemyselná škola Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice Slovenskej 16, 97 101 Prievidza

 

mapa sš participatívny rozpočet

Podrobenejšie informácie o zavádzaní participatívnych rozpočtov na školách:

V participatívnom rozpočte študenti stredných škôl sami rozhodujú, ako vynaložia s vyčlenenou časťou finančných prostriedkov zo školského rozpočtu. Ponúkajú riešenia spracované do konkrétnych projektov, hlasujú o ich poradí a najlepšie projekty zrealizujú. Učia sa rozmýšľať nad svojim okolím a konkrétnymi krokmi napomáhajú rozvoju školy (prípadne mestskej časti, mesta).

Ciele pilotného ročníka  

 • pilotné testovanie a zavádzanie participatívnych rozpočtov a procesu participatívneho rozpočtovania v prostredí šestnástich pilotných stredných škôl,
 • podpora aktívneho občianstva a participácie mladých ľudí,
 • participácia ako nová téma vzdelávania na stredných školách,
 • vytvorenie metodiky zameranej na zvyšovanie povedomia o dôležitosti participácie (teoretická časť a praktická časť / vedomosti – zručnosti - postoje)
  • teoretická časť / vedomosti + zručnosti: nový metodický modul a nová 
                 zážitková hra o participatívnom rozpočte, ktorá slúži ako vzdelávací
                 nástroj pre učiteľov, žiakov základných škôl a študentov stredných škôl
  • praktická časť / zručnosti + postoje: zavádzanie procesu
                 participatívnych rozpočtov v prostredí stredných škôl a presadzovanie
                 tvorby „mini projektov“ priamo študentmi ako praktická súčasť
                 vzdelávacieho procesu

Podmienkou vstupu stredných škôl do pilotného ročníka zavádzania participatívnych rozpočtov je aplikácia inovatívnych vzdelávacích nástrojov a metód do procesu vyučovania, zameraných na oblasť participácie a participatívneho rozpočtovania a poverenie vybraných zamestnancov školy, aby poskytli odbornú a organizačnú súčinnosť pri zavádzaní procesu.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vybraným stredným školám poskytne:

 • odborný tréning pre učiteľov a riaditeľov škôl a možnosť priebežných konzultácií,
 • bezplatný prístup k vzdelávacím materiálom a metodikám, ktoré do výuky a vzdelávania zavádzajú tému participácie,
 • podporný balíček, ktorého súčasťou je vzdelávacia pomôcka:
  • bezplatný vstup do elektronickej aplikácie, ktorá školy bezpečne prevedie procesom zavádzania rozpočtov, ako aj zabezpečí transparentné hlasovanie o najlepších projektoch na jednotlivých školách,
  • spoločenská hra, ktorú vyvinul ÚSV ROS ako neformálny nástroj zavádzania participatívnych rozpočtov a vzdelávania mladých ľudí k aktívnemu občianstvu a participácií.

 

Časový harmonogram:

Október 2018 / prihlasovanie škôl do pilotnej schémy

November - December 2018 / PRÍPRAVNÁ FÁZA

Prípravná fáza začína tréningom úspešných žiadateľov - riaditeľov škôl  a poverených školských koordinátorov pilotného ročníka. Celodenný tréning sa uskutoční v priestoroch budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja v termínoch 29.11. a 07.12.2018. Účastníci tréningu sa napríklad dozvedia ako stanoviť ciele participatívneho rozpočtu; ako vymedziť využitie peňazí; ako stanoviť maximálne náklady na projekt; akým spôsobom vybrať triedy, ktoré sa do pilotného ročníka zapoja a mnoho ďalších nápovied, ktoré stredným školám uľahčia individuálne nastavenie pravidiel pilotného ročníka v decembri.

Január - Február 2019 / TEORETICKÁ VZDELÁVACIA FÁZA 

Teoretické vzdelávanie je možné realizovať v skrátenej a rozšírenej verzií výučby. Minimálny objem hodín, ktoré je potrebné zaviesť do výučby predstavuje 3 vyučovacie hodiny. Tieto hodiny zahŕňajú hru spoločenskej hry „Nie je mesto ako mesto“, ktorá simuluje jednotlivé fázy participatívneho rozpočtu tak, ako ho poznáme z prostredia väčšiny slovenských skúseností. V nadväznosti na zážitok z hry vedie učiteľ so žiakmi reflexívnu hodinu. Rozšírená verzia výučby ďalej zahŕňa témy, ktoré podnecujú samostatné uvažovanie študentov o meste v ktorom žijú, o našej spoločnosti a rozvíja ich občianske kompetencie. Študenti nachádzajú odpovede na otázky čo je to komunita? Čo môžem spraviť pre svoju komunitu ja a čo mi dokáže moja komunita dať? Ako sa tvoria verejné politiky? Ako verejné politiky fungujú v našom okolí? Čo z pohľadu študentov treba v meste zmeniť? Ako sa mesto stará o mladých, starých, ľudí s postihnutím? Na koho sa môžeme s konkrétnym problémom obrátiť? V kompetencii akého orgánu samosprávy je daná politika? Študenti analyzujú textové úryvky zákona o obecnom zriadení, zákona o samospráve, VZN,  spracúvajú spoločnú víziu mesta a stanovujú SMART ciele pre jeho rozvoj. Pripravujú kampane, tlačové konferencie, diskusie vo formáte „O 5 minút 12“, kde sa stretávajú dvojice oponentov, ktoré vždy dbajú na používanie vecných argumentov bez neoverených informácií.

Marec - Apríl 2019 / PRAKTICKÁ VZDELÁVACIA FÁZA

To, čo sa doposiaľ študenti naučili v teoretickej forme, si teraz vyskúšajú v praxi - participatívny rozpočet sa zavádza do života školy. Študenti prichádzajú s nápadmi na zlepšenie školského prostredia alebo školskej klímy, spolupracujú pri rozvoji nápadov do podoby projektov, diskutujú o projektoch svojich spolužiakov, vedú vlastné kampane a prostredníctvom elektronickej aplikácie svojimi hlasmi rozhodujú o víťazných projektoch.

Máj - Jún 2019 / FÁZA REALIZÁCIE VÍŤAZNÝCH PROJEKTOV

Realizované budú všetky projekty, ktoré sa na základe finálneho poradia projektov v hlasovaní zmestia do sumy vyčleneného participatívneho rozpočtu – 1000,- Eur z rozpočtu TSK. Na každej strednej škole sa predpokladá realizácia 1-4 projektov.

Október 2019 /SLÁVNOSTNÉ GALA

Počas Týždňa otvoreného vládnutia 2019 budú odprezentované výsledky pilotného ročníka zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v pôsobnosti TSK v školskom roku 2018/2019. Odborná porota spomedzi všetkých zrealizovaných študentských projektov pilotného ročníka ocení výnimočné projekty zaujímavými vecnými cenami. Zároveň prebehne vyhlásenie nového ročníka participatívneho rozpočtovania na stredných školách na Slovensku. Týždeň otvoreného vládnutia je podujatie organizované ÚSV ROS, ktoré sa každoročne koná v októbri. Vytvára špecifický priestor, v rámci ktorého sa prezentujú inšpiratívne diskusie, interaktívne workshopy, prezentácie dobrých príkladov v témach ako otvorené vzdelávanie, participácia, otvorené informácie, otvorená legislatíva či boj proti korupcii.

 

Kontaktné osoby:

Dominika Halienová
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
tel: 02/509 44 929

Dana Gavalierová
Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja
tel.: 032/6555 401

Pre viac informácií o participacii navštívte aj:
www.participacia.eu
www.minv.sk/?ros

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK