Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie účelového finančného príspevku na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2023

 1. Vyhlásenie výzvy

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len „TSK“) oznamuje, že v roku 2023 bude prideľovať stredným školám v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti účelové finančné prostriedky na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov v celkovom objeme 38 000,00 eur.

 

 1. Cieľ výzvy

Zámerom TSK je touto výzvou podporiť aktívne občianstvo mladých ľudí - žiakov stredných škôl prostredníctvom zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Presadzovanie princípov participácie v teoretickej i praktickej rovine bude na prihlásených stredných školách testované formou zavádzania participatívnych rozpočtov.

Školský participatívny rozpočet je nástroj, ktorý pomáha meniť školu k lepšiemu. Žiaci dostanú príležitosť navrhovať projekty, podieľať sa na diskusiách o rozdelení rozpočtu, či aktívne vstupovať do fázy hodnotenia a rozhodovania. Participatívny rozpočet pomáha budovať korektné vzťahy medzi vedením, učiteľmi a žiakmi školy, ako aj posilňuje vzájomnú dôveru.

Zavádzanie procesu participatívneho rozpočtu v prostredí strednej školy otvára v oblasti vzdelávania novú tému, ktorou je participácia. Súčasťou programu je preto zavádzanie nových vzdelávacích modulov do procesu výučby. Zámerom výzvy je testovať a overiť možnosti využitia metód neformálneho vzdelávania ako súčasť vzdelávacieho procesu v rámci bežného vyučovania, či medzipredmetových vzťahov.

 

 1. Termín realizácie aktivít a použitia účelových finančných prostriedkov

  01. máj 2023 – 31. október 2023

 

 1. Žiadateľ

Žiadateľom o poskytnutie účelových finančných prostriedkov môže byť každá stredná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

 

 1. Predkladanie žiadostí a ich vyhodnotenie

O účelové finančné prostriedky je možné uchádzať sa vyplnením prihlasovacieho formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. Vyplnený prihlasovací formulár v jednom podpísanom vyhotovení zašle žiadateľ Odboru školstva a kultúry TSK v termíne do 31. marca 2023. Pri predložení prihlasovacieho formulára je rozhodujúci dátum prijatia na prezentačnej pečiatke v podateľni Úradu TSK. Odbor školstva a kultúry preverí správnosť a úplnosť vyplnených formulárov a následne ich vyhodnotí. Zoznam úspešných žiadateľov bude zverejnený na webovom sídle TSK do 5 pracovných dní od vyhodnotenia.

 

 1. Pridelenie a použitie účelových finančných prostriedkov

Výška pridelených účelových finančných prostriedkov predstavuje čiastku 1 000,00 eur na jednu strednú školu. Účelové finančné prostriedky budú bezhotovostne poukázané na účet žiadateľa uvedený v prihlasovacom formulári a je možné ich použiť na bežné výdavky súvisiace s realizáciou aktivít v rámci participatívneho rozpočtovania na strednej škole v roku 2023. V prípade, ak poskytnuté finančné prostriedky nebudú žiadateľovi postačovať na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov a realizáciu jednotlivých aktivít, je oprávnený podieľať sa na spolufinancovaní z iných (vlastných) zdrojov.

 

 1. Vyúčtovanie účelových finančných prostriedkov

Žiadateľ, ktorému budú poskytnuté účelové finančné prostriedky na podporu zavádzania vzdelávacích nástrojov v oblasti participácie (ďalej len „prijímateľ“), predloží Odboru školstva a kultúry TSK vyúčtovanie čerpania finančných prostriedkov v jednom vyhotovení, v termíne do 15 kalendárnych dní od ukončenia termínu realizácie aktivít  v zmysle prílohy č. 2 tejto výzvy. K vyúčtovaniu zároveň prijímateľ predloží správu o použití účelových finančných prostriedkov, ktorá musí obsahovať:

 • úplné a správne identifikačné údaje žiadateľa,
 • popis aktivít realizovaných v rámci projektu,
 • zhodnotenie významu a prínos projektu pre konkrétnu školu,
 • finančné zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov podľa položiek ekonomickej klasifikácie a použitých zdrojov (porovnanie plánu a skutočnosti).

So správou o použití účelových finančných prostriedkov predkladá prijímateľ kópie účtovných dokladov k zúčtovaným výdavkom. Predložené doklady k vyúčtovaniu je potrebné verifikovať oprávnenou osobou – kópia súhlasí s originálom, pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu prijímateľa a musia časovo súvisieť s termínom realizácie aktivít projektu.

V prípade zistenia nesúladu v čerpaní účelových finančných prostriedkov pri realizácii jednotlivých aktivít vráti prijímateľ neoprávnené finančné prostriedky na účet TSK č. SK51 8180 0000 0070 0050 4489 v termíne do 5 pracovných dní odo dňa zistenia nesúladu v čerpaní účelových finančných prostriedkov. Takéto finančné prostriedky je prijímateľ povinný uhradiť z iných zdrojov a súčasne zašle o poukázaných finančných prostriedkoch písomné avízo.

Nevyčerpané účelové finančné prostriedky prijímateľ poukáže na účet TSK č. SK51 8180 0000 0070 0050 4489 najneskôr do termínu predloženia vyúčtovania. Súčasne doloží písomné avízo o vrátení finančných prostriedkov a výpis z účtu.

 

 1. Ďalšie informácie

Podrobnejšie informácie o participatívnom rozpočte sú dostupné na webovej stránke https://www.minv.sk/?ros_np_participacia_partirozpocet, príp. na webovej stránke https://www.participacia.eu/

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK