Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Školské financovanie

Žiadosť o poskytnutie dotácie na kalendárny rok 2022 zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení (ďalej len „ZUŠ, JŠ a ŠZ“) v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

podľa § 9 ods.12 písm. b) až j) Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a o školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 33/2020, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 10/2018 a VZN TSK č. 23/2019 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby

 

Dotácia na kalendárny rok 2022 sa poskytuje len na základe úplnej žiadosti o poskytnutie dotácie, podpísanej štatutárnym zástupcom žiadateľa – zriaďovateľa ZUŠ, JŠ alebo ŠZ. Žiadosť (formulár „Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2022“ je v dokumentoch) spolu s prílohami je potrebné doručiť  na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Odbor školstva a kultúry

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

 

alebo prostredníctvom elektronických služieb Ústredného portálu verejnej správy na: https://www.slovensko.sk

 

Termín podania žiadosti o dotáciu na rok 2022 je do 30. septembra 2021.

Žiadosť obsahuje údaje žiadateľa (zriaďovateľa) o dotáciu, údaje o ZUŠ, JŠ, ŠZ a údaje o počte žiakov, poslucháčov a detí podľa stavu k 15. septembru 2021 a to:

 1. ZUŠ – údaje o počte žiakov nad 15 rokov veku, osobitne pre individuálnu a skupinovú formu vyučovania;
 2. CVČ – údaje o počte detí nad 15 rokov veku (s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja, pričom dieťa CVČ toho istého zriaďovateľa sa započítava najviac jedenkrát);
 3. CPPPaP a CŠPP – údaje o počte detí nad 15 rokov veku, ktorým bola za predchádzajúci školský rok poskytnutá služba, v novovzniknutom CPPPaP a CŠPP údaje o počte detí nad 15 rokov veku k 15. septembru začínajúceho školského roka;
 4. Školský internát – údaje o počte žiakov nad 15 rokov veku, podľa ubytovacej kapacity zariadenia;
 5. Jazyková škola – údaje o počte poslucháčov nad 15 rokov v členení do 25 rokov veku a nad 25 rokov veku;
 6. Zariadenie školského stravovania údaje o počte stravníkov (žiaci nad 15 rokov veku) v členení: počet potenciálnych stravníkov, počet prihlásených stravníkov k 15. septembru začínajúceho školského roka, predpokladaný počet vydaných jedál na rok 2022.

Prílohy k žiadosti

Prílohy k žiadosti pre nových žiadateľov (zriaďovateľov) o dotáciu:

 1. Kópia rozhodnutia MŠVVaŠ SR o zaradení ZUŠ, JŠ a ŠZ do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR.
 2. Kópia zriaďovacej listiny ZUŠ, JŠ a ŠZ.
 3. Kópia dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu žiadateľa (napr. štatút, stanovy, zriaďovacia listina a pod.).
 4. Doklad o štatutárnom zástupcovi žiadateľa, ktorý je oprávnený konať v jeho mene, ak tento údaj nevyplýva z výpisu z obchodného registra alebo iných už preukázaných dokladov; v prípade, že bude za žiadateľa o dotáciu konať iná osoba ako jej štatutárny orgán, doložiť aj notárom overenú písomnú dohodu o plnomocenstve.
 5. Kópia zmluvy o poskytovaní školského stravovania pre žiakov nad 15 rokov veku – iba v prípade, že zariadenie školského stravovania stravuje žiakov inej školy.
 6. Menný zoznam prihlásených žiakov/poslucháčov/detí nad 15 rokov veku k 15. septembru 2021, alebo menný zoznam prihlásených stravníkov (žiakov) nad 15 rokov veku v zariadeniach školského stravovania – doručiť spolu so žiadosťou o poskytnutie dotácie aj v súbore Excel, elektronicky alebo na CD/DVD nosiči. Tento zoznam je určený len pre potreby financovania (formuláre „Menný zoznam prihlásených žiakov/poslucháčov/detí“ a „Menný zoznam prihlásených stravníkov (žiakov) nad 15 rokov veku v zariadeniach školského stravovania“ sú v dokumentoch).
 7. Kópia štatistického výkazu o činnosti podľa typu školy alebo školského zariadenia; zriaďovateľ základnej umeleckej školy, jazykovej školy alebo školského zariadenia poskytne na účely financovania kópie čestných vyhlásení pre zber údajov v súlade s § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že súhlas na započítanie do zberu údajov bol poskytnutý len jednej škole alebo školskému zariadeniu rovnakého druhu.
 8. Čestné prehlásenie o tom, že údaje poskytnuté zriaďovateľom v žiadosti a jej prílohách sú úplné, pravdivé a správne.

 

Prílohy k žiadosti pre žiadateľov (zriaďovateľov) o dotáciu v ďalších rokoch

 1. Prílohy 1. až 5. podľa časti A. – iba v prípade, ak nastala zmena.
 2. Menný zoznam prihlásených žiakov/poslucháčov/detí nad 15 rokov veku k 15. septembru 2021, alebo menný zoznam prihlásených stravníkov (žiakov) nad 15 rokov veku v zariadeniach školského stravovania – doručiť spolu so žiadosťou o poskytnutie dotácie aj v súbore Excel, elektronicky alebo na CD/DVD nosiči. Tento zoznam je určený len pre potreby financovania (formuláre „Menný zoznam prihlásených žiakov/poslucháčov/detí“ a „Menný zoznam prihlásených stravníkov (žiakov) nad 15 rokov veku v zariadeniach školského stravovania“ sú v dokumentoch).
 3. Kópia štatistického výkazu o činnosti podľa typu školy alebo školského zariadenia; zriaďovateľ základnej umeleckej školy, jazykovej školy alebo školského zariadenia poskytne na účely financovania kópie čestných vyhlásení pre zber údajov v súlade s § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že súhlas na započítanie do zberu údajov bol poskytnutý len jednej škole alebo školskému zariadeniu rovnakého druhu.
 4. Čestné prehlásenie o tom, že údaje poskytnuté zriaďovateľom v žiadosti a jej prílohách sú úplné, pravdivé a správne.

 

V prípade, ak dôjde k zmene v zaslaných dokladoch, je žiadateľ (zriaďovateľ) povinný ich uviesť, resp. doložiť v lehote do 14 dní od dátumu, kedy ku zmene došlo.

Pri poskytovaní dotácií podľa § 9 ods. 12. písm. b) až j) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Čl. 9 VZN TSK č. 33/2020, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 10/2018 a VZN TSK č. 23/2019 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby  prichádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb (zriaďovateľov, ich štatutárnych zástupcov a žiakov/poslucháčov/detí/osôb škôl a školských) Trenčianskym samosprávnym krajom ako prevádzkovateľom za účelom a výkonu kontrolnej činnosti. Všetky podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb nájdete na webovej stránke.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK