Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Školské financovanie

Žiadosť o poskytnutie dotácie na kalendárny rok 2018 cirkevným zriaďovateľom a súkromným zriaďovateľom základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení (ďalej len „ZUŠ, JŠ a ŠZ“) na území Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa § 9 ods.12 písm. b) až j) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a o školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 30/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby vrátane jeho zmien v platnom znení.

Dotácia na kalendárny rok 2018  sa poskytuje len na základe písomnej a úplnej žiadosti o poskytnutie dotácie. Žiadosť s podpisom štatutárneho zástupcu žiadateľa (zriaďovateľa) spolu s prílohami (formulár „Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2018“ je v dokumentoch) je potrebné doručiť  na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01  Trenčín

Termín podania písomnej žiadosti o dotáciu je do 30. septembra 2017. 

Žiadosť obsahuje údaje žiadateľa (zriaďovateľa) o dotáciu, údaje o ZUŠ, JŠ, ŠZ a údaje o počte žiakov, detí a poslucháčov k 15. septembru 2017 a to:

 1. ZUŠ – údaje o počte žiakov nad 15 rokov veku osobitne pre individuálnu a skupinovú formu vyučovania;
 2. CVČ – údaje o počte detí nad 15 rokov veku (s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja, pričom dieťa CVČ toho istého zriaďovateľa sa započítava najviac jedenkrát);
 3. CPPPaP a CŠPP – údaje o počte detí nad 15 rokov veku, ktorým bolo vydané rozhodnutie o prijatí a bola im za uplynulý školský rok poskytnutá služba, v novovzniknutom CPPPaP a CŠPP údaje o počte detí nad 15 rokov veku k 15. septembru začínajúceho školského roka;
 4. Školský internát – údaje o počte žiakov nad 15 rokov veku, podľa ubytovacej kapacity zariadenia;
 5. Jazyková škola – údaje o počte poslucháčov nad 15 rokov v členení do 25 rokov veku a nad 25 rokov veku;
 6. Zariadenie školského stravovania údaje o počte stravníkov (žiaci nad 15 rokov veku) v členení: počet potenciálnych stravníkov, počet skutočných (prihlásených) stravníkov k 15. septembru začínajúceho školského roka, predpokladaný počet vydaných hlavných jedál na rok 2018.

Prílohy k žiadosti

A.) Prílohy k žiadosti pre nových žiadateľov (zriaďovateľov) o dotáciu:

 1. Kópia rozhodnutia MŠVVaŠ SR o zaradení ZUŠ, JŠ a ŠZ do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR.
 2. Kópia zriaďovacej listiny ZUŠ, JŠ a ŠZ.
 3. Kópia dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu žiadateľa (napr. štatút, stanovy, zriaďovacia listina, živnostenský list, výpis z obchodného registra a pod.).
 4. Doklad o štatutárnom zástupcovi žiadateľa, ktorý je oprávnený konať v jeho mene, ak tento údaj nevyplýva z výpisu z obchodného registra alebo iných už preukázaných dokladov; v prípade, že bude za žiadateľa o dotáciu konať iná osoba ako jej štatutárny orgán, doložiť aj notárom overenú písomnú dohodu o plnomocenstve.
 5. Kópia potvrdenia o pridelení IČO žiadateľa (zriaďovateľa).
 6. Kópia potvrdenia o pridelení IČO ZUŠ, JŠ a ŠZ.
 7. Kópia zmluvy o poskytovaní školského stravovania pre žiakov nad 15 rokov veku – iba v prípade, že zariadenie školského stravovania stravuje žiakov inej školy.
 8. Menný zoznam prihlásených žiakov/detí/osôb nad 15 rokov veku k 15. septembru začínajúceho školského roka – doručiť poštou aj elektronicky v súbore Excel na adresu adela.filova@tsk.sk (meno, priezvisko, dátum narodenia, kraj trvalého bydliska, pri ZUŠ označiť k menu aj formu vyučovania). Tento zoznam je určený len pre potreby financovania. (formulár „Menný zoznam prihlásených žiakov/detí/osôb“ je v dokumentoch)
 9. Kópia štatistického výkazu o činnosti podľa typu školy alebo školského zariadenia.
 10. Čestné prehlásenie o tom, že údaje poskytnuté zriaďovateľom v žiadosti a jej prílohách sú úplné, pravdivé a správne.

B.) Prílohy k žiadosti pre žiadateľov (zriaďovateľov) o dotáciu v ďalších rokoch:

 1. Prílohy 1.7. podľa časti A. iba v prípade, ak nastala zmena.
 2. Menný zoznam prihlásených žiakov/detí/osôb nad 15 rokov veku k 15. septembru začínajúceho školského roka – doručiť poštou aj elektronicky v súbore Excel na adresu adela.filova@tsk.sk (meno, priezvisko, dátum narodenia, kraj trvalého bydliska, pri ZUŠ označiť k menu aj formu vyučovania). Tento zoznam je určený len pre potreby financovania. (formulár „Menný zoznam prihlásených žiakov/detí/osôb“ je v dokumentoch).
 3. Kópia štatistického výkazu o činnosti podľa typu školy alebo školského zariadenia.
 4. Čestné prehlásenie o tom, že údaje poskytnuté zriaďovateľom v žiadosti a jej prílohách sú úplné, pravdivé a správne.

 

V prípade, ak dôjde k zmene v zaslaných dokladoch, je žiadateľ (zriaďovateľ) povinný ich uviesť, resp. doložiť v lehote do 14 pracovných dní od dátumu, kedy ku zmene došlo.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK