Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Školské financovanie

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na  mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2023

zriaďovateľom cirkevných a súkromných jazykových škôl  a školských zariadení (ďalej len „ JŠ a ŠZ“) v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

podľa § 9 ods. 12  Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej  správe v školstve a školskej samospráve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Finančné prostriedky na rok 2023 sa poskytujú na základe úplnej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov, podpísanej štatutárnym zástupcom žiadateľa – zriaďovateľa JŠ alebo ŠZ. Žiadosť (formulár „Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča na rok 2023“ je v dokumentoch) spolu s prílohami je potrebné doručiť  na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Odbor školstva a kultúry

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

 

alebo prostredníctvom elektronických služieb Ústredného portálu verejnej správy na: https://www.slovensko.sk

 

Termín podania žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov  na rok 2023 je do 25. septembra 2022.

 

ŽIADOSŤ

obsahuje údaje žiadateľa (zriaďovateľa) o finančné prostriedky, údaje JŠ, ŠZ a údaje o počte žiakov, poslucháčov a detí podľa stavu k 15. septembru 2022 resp. údaje o predpokladanom počte detí (platí pre CPPPa P a CŠPP) a to:

 1. CVČ - údaje o počte detí nad 15 rokov veku do 25 rokov veku (s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja, pričom dieťa CVČ toho istého zriaďovateľa sa započítava najviac jedenkrát);
 2. CPPPaP/CPP a CŠPP/ŠCPP – predpokladaný počet detí nad 15 rokov veku do 25 rokov veku, ktorým bude poskytnutá služba v kalendárnom roku 2023;
 3. Školský internát – údaje o počte žiakov nad 15 rokov veku, podľa ubytovacej kapacity
 4. Jazyková škola – údaje o počte poslucháčov nad 15 rokov v členení do 25 rokov veku
 5. Zariadenie školského stravovania údaje o počte stravníkov (žiaci nad 15 rokov veku) v členení: počet potenciálnych stravníkov, počet prihlásených stravníkov k 15. septembru začínajúceho školského roka, predpokladaný počet vydaných jedál na rok 2023.

 

Prílohy k žiadosti 

A. Prílohy k žiadosti pre nových žiadateľov (zriaďovateľov) o finančné prostriedky:

 1. Kópia rozhodnutia MŠVVaŠ SR o zaradení JŠ a ŠZ do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR
 2. Kópia zriaďovacej listiny JŠ a ŠZ.
 3. Kópia dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu žiadateľa (napr. štatút, stanovy, zriaďovacia listina a pod.).
 4. Doklad o štatutárnom zástupcovi žiadateľa, ktorý je oprávnený konať v jeho mene, ak tento údaj nevyplýva z výpisu z obchodného registra alebo iných už preukázaných dokladov; v prípade, že bude za žiadateľa o dotáciu konať iná osoba ako jej štatutárny orgán, doložiť aj notárom overenú písomnú dohodu o plnomocenstve.
 5. Kópia zmluvy o poskytovaní školského stravovania pre žiakov nad 15 rokov veku – iba v prípade, že zariadenie školského stravovania stravuje žiakov inej školy.
 6. Menný zoznam prihlásených žiakov/poslucháčov/detí nad 15 rokov veku k 15. septembru 2022, alebo menný zoznam prihlásených stravníkov (žiakov) nad 15 rokov veku v zariadeniach školského stravovania – doručiť spolu so žiadosťou o poskytnutie dotácie aj v súbore Excel, elektronicky alebo na CD/DVD nosiči. Tento zoznam je určený len pre potreby financovania (formuláre „Menný zoznam prihlásených žiakov/poslucháčov/detí“ a „Menný zoznam prihlásených stravníkov (žiakov) nad 15 rokov veku v zariadeniach školského stravovania“ sú v dokumentoch).
 7. Kópia štatistického výkazu o činnosti podľa typu školy alebo školského zariadenia; zriaďovateľ jazykovej školy alebo školského zariadenia poskytne na účely financovania kópie čestných vyhlásení pre zber údajov v súlade s § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že súhlas na započítanie do zberu údajov bol poskytnutý len jednej škole alebo školskému zariadeniu rovnakého druhu.
 8. Čestné prehlásenie o tom, že údaje poskytnuté zriaďovateľom v žiadosti a jej prílohách sú úplné, pravdivé a správne.

 

B. Prílohy k žiadosti pre žiadateľov (zriaďovateľov) o finančné prostriedky v ďalších rokoch:

 1. Prílohy 1. až 5. podľa časti A. – iba v prípade, ak nastala zmena.
 2. Menný zoznam prihlásených žiakov/poslucháčov/detí nad 15 rokov veku k 15. septembru 2022, alebo menný zoznam prihlásených stravníkov (žiakov) nad 15 rokov veku v zariadeniach školského stravovania – doručiť spolu so žiadosťou o poskytnutie dotácie aj v súbore Excel, elektronicky alebo na CD/DVD nosiči. Tento zoznam je určený len pre potreby financovania (formuláre „Menný zoznam prihlásených žiakov/poslucháčov/detí“ a „Menný zoznam prihlásených stravníkov (žiakov) nad 15 rokov veku v zariadeniach školského stravovania“ sú v dokumentoch).
 3. Kópia štatistického výkazu o činnosti podľa typu školy alebo školského zariadenia; zriaďovateľ jazykovej školy alebo školského zariadenia poskytne na účely financovania kópie čestných vyhlásení pre zber údajov v súlade s § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že súhlas na započítanie do zberu údajov bol poskytnutý len jednej škole alebo školskému zariadeniu rovnakého druhu.
 4. Čestné prehlásenie o tom, že údaje poskytnuté zriaďovateľom v žiadosti a jej prílohách sú úplné, pravdivé a správne.

 

V prípade, ak dôjde k zmene v zaslaných dokladoch, je žiadateľ (zriaďovateľ) povinný ich uviesť, resp. doložiť v lehote do 14 dní od dátumu, kedy ku zmene došlo.

Pri poskytovaní finančných prostriedkov podľa § 9 ods. 12  Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej  správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov prichádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb (zriaďovateľov, ich štatutárnych zástupcov a žiakov/poslucháčov/detí/osôb škôl a školských zariadení) Trenčianskym samosprávnym krajom ako prevádzkovateľom za účelom a výkonu kontrolnej činnosti. Všetky podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb nájdete na webovej stránke https://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/urad-tsk/ochrana-osobnych-udajov

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK