Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Školské financovanie

Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2017 zriaďovateľom neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení na území Trenčianskeho kraja.

Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2017 podľa § 9 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadatelia o poskytnutie dotácie predkladajú žiadosti v termíne do 30. septembra 2016 na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01  Trenčín

 

Prílohy k žiadosti pre nových žiadateľov:

 1. a) Spoločné prílohy:
 2. Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o zaradení ZUŠ, ŠZ do siete škôl a školských zariadeníSR (kópia).
 3. Zriaďovacia, zakladateľská listina ZUŠ, ŠZ (kópia).
 4. Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa(napr. štatút, stanovy, zriaďovacia listina, živnostenský list, výpis z obchodného registra a pod.) (kópia).
 5. Doklad o štatutárnom zástupcovi žiadateľa, ktorý je oprávnený v jeho mene konať, pokiaľ tento údaj nevyplýva z výpisu z obchodného registra alebo iných už preukázaných dokladov; v prípade, že za žiadateľa o dotáciu bude konať iná osoba ako jej štatutárny orgán doložiť aj notárom overenú písomnú dohodu o plnomocenstve.
 6. Štatistický výkaz Škôl (MŠVVŠ SR) 40-01 (kópia).
 7. Potvrdenie o pridelení IČO zriaďovateľa (kópia).
 8. Potvrdenie o pridelení IČO neštátnej ZUŠ, ŠZ (kópia).
 9. Čestné prehlásenie o tom, že údaje poskytnuté žiadateľom v žiadosti a jej prílohách sú úplné, pravdivé a správne.

 

 1. b) Príloha základnej umeleckej školy a školského zariadenia (okrem zariadenia školského stravovania):
 2. Menný zoznam žiakov a detí - doručiť poštou a na email (adela.filova@tsk.sk) v súbore Excel (meno a priezvisko, dátum narodenia a kraj trvalého bydliska) - ZUŠ označiť k menu formu vyučovania - menný zoznam žiakov je určený len pre potreby financovania,

 

 1. c) Prílohy pre zariadenia školského stravovania:
 2. Zmluva o poskytovaní školského stravovania pre žiakov nad 15 rokov veku- v prípade, že zariadenie školského stravovania stravuje žiakov inej školy (kópia),
 3. Počet zapísaných stravníkov k 15.09.2016.

 

Prílohy k žiadosti pre žiadateľov, ktorým Trenčiansky samosprávny kraj poskytoval dotáciu v roku 2016:

 1. a) Spoločné prílohy:
 2. Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o zaradení ZUŠ, ŠZ do siete škôl a školských zariadeníSR – iba ak došlo k nejakej zmene (kópia).
 3. Zriaďovacia, zakladateľská listina ZUŠ, ŠZ– iba ak došlo k nejakej zmene (kópia).
 4. Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa(napr. štatút, stanovy, zriaďovacia listina, živnostenský list, výpis z obchodného registra a pod.) – iba ak došlo k nejakej zmene (kópia).
 5. Doklad o štatutárnom zástupcovi žiadateľa, ktorý je oprávnený v jeho mene konať, pokiaľ tento údaj nevyplýva z výpisu z obchodného registra alebo iných už preukázaných dokladov; v prípade, že za žiadateľa o dotáciu bude konať iná osoba ako jej štatutárny orgán doložiť aj notárom overenú písomnú dohodu o plnomocenstve – iba ak došlo k nejakej zmene (kópia).
 6. Štatistický výkaz Škôl (MŠVVŠ SR) 40-01 (kópia).
 7. Čestné prehlásenie o tom, že údaje poskytnuté žiadateľom v žiadosti a jej prílohách sú úplné, pravdivé a správne.

 

 1. b) Príloha základnej umeleckej školy a školského zariadenia (okrem zariadenia školského stravovania):
 2. Menný zoznam žiakov a detí - doručiť poštou a na email (adela.filova@tsk.sk) v súbore Excel (meno a priezvisko, dátum narodenia a kraj trvalého bydliska) - ZUŠ označiť k menu formu vyučovania - menný zoznam žiakov je určený len pre potreby financovania,

 

 1. c) Prílohy pre zariadenia školského stravovania:
 2. Zmluva o poskytovaní školského stravovania pre žiakov nad 15 rokov veku- v prípade, že zariadenie školského stravovania stravuje žiakov inej školy – iba ak došlo k nejakej zmene (kópia),

Počet zapísaných stravníkov k 15.09.2016.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK