Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Určenie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Trenčianskeho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 61/2015 Z. z.“) určuje do 15. novembra pre každú strednú školu vo svojej územnej pôsobnosti najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory, financovaných podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov pre prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021.

Trenčiansky samosprávny kraj vykonáva pôsobnosť podľa § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. na základe prerokovania so zriaďovateľmi stredných škôl, odporúčania krajskej rady a v súlade so záväznými kritériami na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl uvedenými vo vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 292/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl.


Vstupné kritériá sú:

 1. a) analýzy a prognózy vývoja na trhu práce,
 2. b) násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl na príslušný školský rok,
 3. c) rámcová prognóza novoprijatých žiakov stredných škôl na príslušný školský rok,
 4. d) verifikovaná dodatočná potreba trhu práce.

Čiastkové kritériá pre gymnázium sú:

 1. a) pomer miery zamestnanosti absolventov k miere zamestnanosti v príslušnom okrese,
 2. b) podiel absolventov pokračujúcich v štúdiu na vysokej škole,
 3. c) naplnenosť tried,
 4. d) ďalšie kritériá podľa § 8

 

Čiastkové kritériá pre strednú odbornú školu sú:

 1. a) pomer miery zamestnanosti absolventov k miere zamestnanosti v príslušnom okrese,
 2. b) pomer priemernej mzdy absolventov k priemernej mzde v príslušnom okrese,
 3. c) uplatniteľnosť absolventov v odbore vzdelávania,
 4. d) podiel absolventov pokračujúcich v ďalšom štúdiu,
 5. e) spolupráca strednej odbornej školy so zamestnávateľmi,
 6. f) ďalšie kritériá podľa § 8.

 

Čiastkové kritériá školu umeleckého priemyslu sú:

 1. a) pomer miery zamestnanosti absolventov k miere zamestnanosti za celú Slovenskú republiku,
 2. b) uplatniteľnosť absolventov v príslušnom odbore vzdelávania alebo v príbuznom odbore vzdelávania,
 3. c) podiel absolventov pokračujúcich v ďalšom štúdiu,
 4. d) ďalšie kritériá podľa § 8.

 

Čiastkovými kritériami pre strednú športovú školu sú:

 1. a) pomer miery zamestnanosti absolventov k miere zamestnanosti za celú Slovenskú republiku,
 2. b) uplatniteľnosť absolventov,
 3. c) podiel absolventov pokračujúcich v ďalšom štúdiu,
 4. d) spolupráca strednej športovej školy so športovými organizáciami,
 5. e) ďalšie kritériá podľa § 8.

 

Ďalšie kritériá podľa § 8 určené samosprávnym krajom:

 1. a) naplnenosť tried,
 2. b) výsledky žiakov pri ukončovaní štúdia,
 3. c) výsledky žiakov z celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád a výsledky žiakov medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád v pomere k celkovému počtu žiakov školy,
 4. d) záujem o štúdium v prvom kole prijímacích skúšok,
 5. e) zapojenie strednej školy do medzinárodných projektov.

Najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Trenčianskeho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021 bol prerokovaný a schválený v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu pri Trenčianskom samosprávnom kraji dňa 12.11.2019 a je uvedený v Prílohe č. 1.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK