Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie účelového finančného príspevku v rámci vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Slovensku pre rok 2023

 1. Vyhlásenie výzvy

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len „TSK“) oznamuje, že v roku 2023 bude prideľovať stredným školám v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti účelové finančné prostriedky na podporu aktívnych pedagogických zamestnancov pri realizácii rozvojových a mimoškolských projektov v rámci vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Slovensku (ďalej len „DofE“) v celkovom objeme 5 000,00 eur.

 

 1. Cieľ výzvy

Finančné prostriedky budú účelovo určené na podporu aktívnych pedagogických zamestnancov a rozvoj charakterových vlastností a zvýšenie osobnostného rozvoja mladých ľudí stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK zapojených v programe DofE.

Finančné prostriedky budú určené na financovanie aktivít mladých ľudí stredných škôl v súlade s princípmi DofE, ktorý je postavený na 4 hlavných aktivitách:

 • rozvoj talentu – hranie na hudobný nástroj, zdokonalenie v cudzích jazykoch, zvyšovanie finančnej gramotnosti, počítačovej gramotnosti, zvyšovanie znalostí z oblasti podnikania, prírodných vied, rozvíjanie technických zručností,
 • športová aktivita – zlepšovanie fyzickej kondície, spoznanie radosti z pohybu a naučenie sa zdravému životnému štýlu formou rozvoja individuálneho alebo kolektívneho športu,
 • dobrovoľníctvo – učenie sa tolerancii, empatii, trpezlivosti (pomoc pri práci s bezdomovcami prípravou a rozdávaním jedla, návšteva a rozhovory v domovoch dôchodcov, príprava kreatívnych aktivít pre seniorov, organizovanie verejného zberu odpadu, zorganizovanie rôznych benefičných koncertov za účelom vyzbierania finančných prostriedkov na podporu zmysluplných aktivít, pomoc zahraničným študentom s adaptáciou na Slovensku, doučovanie detí v krízových centrách, sprievodca pre turistov, potravinové zbierky a podobne),
 • dobrodružná expedícia – objavovanie zaujímavých miest doma alebo v zahraničí (tábory, vzdelávacie pobyty, výmenné zájazdy).

 

 1. Termín realizácie aktivít a použitia účelových finančných prostriedkov

  01. máj 2023 – 31. október 2023

 

 1. Žiadateľ

Žiadateľom o poskytnutie účelových finančných prostriedkov môže byť stredná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktorá je k 01.01.2023 aktívne zapojená v programe DofE (tzn. má k tomuto dátumu pre rok 2023 aktívne zapojených a prihlásených učiteľov aj žiakov v danom programe).

 

 1. Predkladanie žiadostí a ich vyhodnotenie

O účelové finančné prostriedky je možné uchádzať sa vyplnením prihlasovacieho formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. Vyplnený prihlasovací formulár v jednom podpísanom vyhotovení zašle žiadateľ Odboru školstva a kultúry TSK v termíne do 31. marca 2023. Pri predložení prihlasovacieho formulára je rozhodujúci dátum prijatia na prezentačnej pečiatke v podateľni Úradu TSK. Odbor školstva a kultúry TSK preverí správnosť a úplnosť vyplnených formulárov a následne ich vyhodnotí. Zoznam úspešných žiadateľov bude zverejnený na webovom sídle TSK do 5 pracovných dní od vyhodnotenia.

 

 1. Pridelenie a použitie účelových finančných prostriedkov

Výška pridelených účelových finančných prostriedkov predstavuje čiastku 380,00 eur na jednu strednú školu. Účelové finančné prostriedky budú bezhotovostne poukázané na účet žiadateľa uvedený v prihlasovacom formulári a je možné ich použiť len na bežné výdavky súvisiace s realizáciou aktivít v rámci programu DofE. V prípade, ak poskytnuté finančné prostriedky nebudú žiadateľovi postačovať, je oprávnený podieľať sa na spolufinancovaní projektov z iných (vlastných) zdrojov.

 

 1. Vyúčtovanie účelových finančných prostriedkov

Žiadateľ, ktorému budú poskytnuté účelové finančné prostriedky na realizáciu projektu a aktivít v rámci programu DofE (ďalej len „prijímateľ“), predloží Odboru školstva a kultúry TSK vyúčtovanie čerpania finančných prostriedkov v jednom vyhotovení, v termíne do 15 kalendárnych dní od ukončenia termínu realizácie aktivít v zmysle prílohy č. 2 tejto výzvy. K vyúčtovaniu zároveň prijímateľ predloží správu o použití účelových finančných prostriedkov, ktorá musí obsahovať:

 • úplné a správne identifikačné údaje žiadateľa,
 • popis aktivít realizovaných v rámci projektu,
 • zhodnotenie významu a prínos projektu pre konkrétnu školu,
 • finančné zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov podľa položiek ekonomickej klasifikácie a použitých zdrojov (porovnanie plánu a skutočnosti).

So správou o použití účelových finančných prostriedkov predkladá prijímateľ kópie účtovných dokladov k zúčtovaným výdavkom. Predložené doklady k vyúčtovaniu je potrebné verifikovať oprávnenou osobou – kópia súhlasí s originálom, pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu prijímateľa a musia časovo súvisieť s termínom realizácie projektu.

V prípade zistenia nesúladu v čerpaní účelových finančných prostriedkov pri realizácii projektu vráti prijímateľ neoprávnené finančné prostriedky na účet TSK č. SK51 8180 0000 0070 0050 4489 v termíne do 5 pracovných dní odo dňa zistenia nesúladu v čerpaní účelových finančných prostriedkov. Takéto finančné prostriedky je prijímateľ povinný uhradiť z iných zdrojov a súčasne zašle o poukázaných finančných prostriedkoch písomné avízo.

Nevyčerpané účelové finančné prostriedky prijímateľ poukáže na účet TSK č. SK51 8180 0000 0070 0050 4489 najneskôr do termínu predloženia vyúčtovania. Súčasne doloží písomné avízo o vrátení finančných prostriedkov a výpis z účtu.

 

 1. Ďalšie informácie

Podrobnejšie informácie o programe DofE sú dostupné na webovej stránke https://www.dofe.sk/.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK