Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Sprostredkovateľský orgán

Trenčiansky samosprávny kraj plní pre obdobie 2014-2020 funkciu sprostredkovateľského orgánu pre IROP, pričom funkciu riadiaceho orgánu (RO) plní Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Od 1.1.2016 TSK ako sprostredkovateľský orgán pre IROP vykonáva v zmysle splnomocnenia RO pre IROP na základe zmluvy o splnomocnení implementáciu nasledovných časti IROP:

Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch,

Špecifický cieľ 1.1.1 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému,

Špecifický cieľ 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy,
Špecifický cieľ 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám,

Špecifický cieľ 2.1.1 - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni,
Špecifický cieľ 2.1.2- Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti
Špecifický cieľ 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl,
Špecifický cieľ 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl,
Špecifický cieľ 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Prioritná os. č. 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie,

Špecifický cieľ 4.2.1 - Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie,
Špecifický cieľ 4.3.1 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku
(ďalej len "špecifické ciele").

Činnosť SO pre IROP je spolufinancovaná z prostriedkov ERDF. V rámci svojej činnosti SO zabezpečuje:

a) Programovanie, kde SO zabezpečuje:
I. Tvorbu a aktualizáciu riadiacej dokumentácie (RIUS, opisy systémov riadenia a kontroly pre IROP, manuál procedúr SO pre IROP, a i.)
II. Tvorbu a aktualizáciu riadiacej dokumentácie pre výber a implementáciu projektov (výzva na predkladanie projektových zámerov a i.)

b) Monitorovanie a hodnotenie,

c) Implementácia projektov, kde SO zabezpečuje: posudzovanie projektových zámerov v zmysle ustanovení § 18 zákona o príspevku z EŠIF, kde zabezpečuje predovšetkým príjem projektových zámerov, administratívne overovanie, posudzovanie projektových zámerov, a vydávanie hodnotiacej správy, administráciu zmenových konaní schválených projektov (posúdenie a predloženie na schválenie zmien v projektoch na RO vrátane návrhu dodatku k zmluve o poskytnutí NFP) podľa právnych dokumentov pre IROP, monitorovanie projektov a aj ich udržateľnosti (ak relevantné) v zmysle právnych dokumentov pre IROP, vrátane kontroly monitorovacích správ, doplňujúcich monitorovacích informácií a dodatočných údajov o realizácii projektov prijímateľov, vykonávanie administratívnej kontroly projektov a kontroly na mieste projektov (zahŕňajúci administratívnu kontrolu verejného obstarávania, administratívnu kontrolu žiadostí o platbu - okrem kontroly vykonávanej platobnou jednotkou, ako aj kontrolu iných skutočností), a i.

d) Audity, kontroly a certifikačné overovania,  

e) Informovanie a komunikácia.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK