Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Programové obdobie 2021-2027

Trenčiansky samosprávny kraj má ambíciu naďalej pokračovať v realizácii politiky súdržnosti  EÚ,  po skúsenostiach z troch programových období z rokov 2004 až 2020.

Bližšia informácia o pozícii Slovenskej republiky k  politike súdržnosti  po roku 2020 je zverejnená na webe Centrálneho koordinačného orgánu https://www.partnerskadohoda.gov.sk/programove-obdobie-2021-2027/

Východiskový návrh priorít SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027 predpokladá 5 cieľov politiky súdržnosti:

 1. Inteligentnejšia Európa – inovatívna a inteligentná transformácia hospodárstva;
 2. Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa;
 3. Prepojenejšia Európa – mobilita a regionálna prepojiteľnosť IKT;
 4. Sociálnejšia Európa – vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv.
 5. Európa bližšie k občanom – udržateľný a integrovaný rozvoj mestských, vidieckych a pobrežných oblastí prostredníctvom miestnych iniciatív.

Dňa 7. Januára 2020 bolo podpísané MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI medzi  Združením samosprávnych krajov SK8, Združením miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska a Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, v ktorom účastníci prejavili vôľu: 

 • spolupracovať pri tvorbe a implementácii integrovaných územných stratégií pre programové obdobie 2021 – 2027 ako kľúčovej zložky budúceho programu zodpovedného za realizáciu integrovaných územných stratégií, ktoré budú obsahovať zoznam projektových zámerov (zoznam operácií), ktoré sa majú podporiť prostredníctvom fondov EÚ v programovom období 2021-2027,
 • spolupracovať na tvorbe Rád partnerstva zložených z relevantných partnerov z územnej samosprávy, štátnej správy a ostatných sociálno -ekonomických partnerov,
 • spolupracovať pri tvorbe a schvaľovaní integrovaných územných stratégií , a
 • vytvoriť finančný mechanizmus a metodický rámec podpory administratívnych kapacít na úrovni žiadateľov a prijímateľov z fondov EÚ pre programové obdobie 2021 - 2027 za účelom zjednodušenia ich prístupu k týmto zdrojom.

V novom programovom období budú mať regióny jednoduchší prístup k financovaniu svojich územných rozvojových potrieb prostredníctvom využitia integrovaného územného prístupu k implementácii fondov EÚ podľa princípov Územnej agendy EÚ.

Hlavným účelom integrovaného územného rozvoja je zabezpečenie realizácie investícií v rámci viacerých špecifických cieľov Operačného Programu Slovensko. Implementačný mechanizmus integrovaných územných investícií umožňuje riadiacemu orgánu delegovať realizáciu častí rôznych prioritných cieľov na jeden orgán (miestny/regionálny), aby bola podporená komplementárnosť aktivít integrovanej investície.

Integrované územné investície budú definované v rámci zásobníkov projektových zámerov integrovaných územných stratégií pripravených regionálnymi a miestnymi samosprávami a partnermi.

Mechanizmus implementácie IÚI je založený na princípe partnerstva, pričom viacúrovňové riadenie sa uplatňuje najmä pri príprave, schvaľovaní, implementácií, monitorovaní a hodnotení IÚI, ktoré sa vykonáva v partnerstve najmä so zástupcami samospráv a miestnych partnerov.

 1. Rady partnerstva sú kľúčovým inštitucionálnym mechanizmom na stanovenie územných cieľov na regionálnej úrovni (NUTS 3) prostredníctvom IÚS a ich implementáciu v rámci Programu Slovensko.
 2. Kooperačné rady UMR sú kľúčovým inštitucionálnym mechanizmom pre rozvoj územia UMR prostredníctvom IÚS UMR a ich implementáciu v rámci Programu Slovensko. Kooperačná rada UMR nie je komorou Rady partnerstva.

Rady partnerstva a Kooperačné rady UMR sú zodpovedné najmä za:

 1. tvorbu a schvaľovanie IÚS/IÚS UMR,
 2. tvorbu zásobníka projektových zámerov IÚI,
 3. schvaľovanie projektových zámerov IÚI,
 4. koordináciu implementácie IÚS/ IÚS UMR,
 5. monitorovanie a hodnotenie implementácie IÚS/ IÚS UMR.

Všetky Rady partnerstva sú zložené zo 4 komôr podľa typu subjektov, pričom každá z komôr má ¼ podiel hlasov v Rade partnerstva.

 • Komora regionálnej samosprávy,
 • Komora miestnej samosprávy,
 • Komora sociálno-ekonomických partnerov,
 • Komora štátnej správy.

Integrovaná územná investícia sa môže realizovať ako individuálny projekt alebo komplexný projekt, pričom IÚI musí prispievať k naplneniu viac ako jedného špecifického cieľa z politických cieľov politiky súdržnosti EÚ. Za IÚI sa považujú kľúčové a doplnkové operácie financované zo zdrojov Programu Slovensko. V prípade, že sa pridá doplnková operácia z iného zdroja (napr. RRF, CLLD, atď.), ide o súbor integrovaný projektový balíček.

Koordinátor SO pre prípravu PO 2021-2027: Mgr. Silvia Kotrhová tel. 032 / 6555 405 ; Ing. Martina Lamačková tel. 032 / 6555 419

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK