Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Programové obdobie 2021-2027

Trenčiansky samosprávny kraj má ambíciu naďalej pokračovať v realizácii politiky súdržnosti  EÚ,  po skúsenostiach z troch programových období z rokov 2004 až 2020.

Bližšia informácia o pozícii Slovenskej republiky k  politike súdržnosti  po roku 2020 je zverejnená na webe Centrálneho koordinačného orgánu https://www.partnerskadohoda.gov.sk/programove-obdobie-2021-2027/

Východiskový návrh priorít SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027 predpokladá 5 cieľov politiky súdržnosti:

  1. Inteligentnejšia Európa – inovatívna a inteligentná transformácia hospodárstva;
  2. Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa;
  3. Prepojenejšia Európa – mobilita a regionálna prepojiteľnosť IKT;
  4. Sociálnejšia Európa – vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv.
  5. Európa bližšie k občanom – udržateľný a integrovaný rozvoj mestských, vidieckych a pobrežných oblastí prostredníctvom miestnych iniciatív.

Dňa 7. Januára 2020 bolo podpísané MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI medzi  Združením samosprávnych krajov SK8, Združením miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska a Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, v ktorom účastníci prejavili vôľu: 

  • spolupracovať pri tvorbe a implementácii integrovaných územných stratégií pre programové obdobie 2021 – 2027 ako kľúčovej zložky budúceho programu zodpovedného za realizáciu integrovaných územných stratégií, ktoré budú obsahovať zoznam projektových zámerov (zoznam operácií), ktoré sa majú podporiť prostredníctvom fondov EÚ v programovom období 2021-2027,
  • spolupracovať na tvorbe Rád partnerstva zložených z relevantných partnerov z územnej samosprávy, štátnej správy a ostatných sociálno -ekonomických partnerov,
  • spolupracovať pri tvorbe a schvaľovaní integrovaných územných stratégií , a
  • vytvoriť finančný mechanizmus a metodický rámec podpory administratívnych kapacít na úrovni žiadateľov a prijímateľov z fondov EÚ pre programové obdobie 2021 - 2027 za účelom zjednodušenia ich prístupu k týmto zdrojom.

Koordinátor SO pre prípravu PO 2021-2027:  Mgr. Silvia Kotrhová tel. 032-6555 405

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK