Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rada Partnerstva IUS TSK schválila Vstupnú správu PHRSR TSK

Vstupná správa pre spracovanie strategického dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030 (ďalej len Vstupná správa PHRSR TSK) bola spracovaná v súlade s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií schválenej Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 197/2017 zo dňa 26. apríla 2017 a Metodikou tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre programové obdobie po roku 2020.

Dôvodom pre vypracovanie Vstupnej správy PHRSR TSK je nevyhnutnosť spracovania PHRSR TSK ako základného strategického rozvojového dokumentu kraja na obdobie do r. 2030, ktorá vychádza zo zákona č. 309/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z.z.

Vstupná správa PHSR TSK je prvou etapou spracovania celého dokumentu PHRSR TSK, ktorý má byť spracovaný do konca roka 2021. Jej schválenie Zastupiteľstvom TSK je potrebné z viacerých dôvodov:

  1. Po schválení Vstupnej správy PHRSR TSK môže začať proces posúdenia dokumentu na životné prostredie – SEA v súlade s platnou legislatívou, aby sa celý proces tvorby PHRSR TSK mohol ukončiť koncom roku 2021
  2. PHRSR TSK bude súčasne obsahovať integrovanú územnú stratégiu (IUS), ktorá je nevyhnutným dokumentom na čerpanie eurofondov v programovom období 2021-2027. Projektové zámery, ktoré budú financované z eurofondov, musia byť stanovené v IUS. Nakoľko IUS bude obsahovať aj tie zámery, ktoré sú v kompetencie iných orgánov (napr. cesty I. triedy a i.), je potrebné začať rokovania s relevantnými orgánmi o možnostiach realizácie takýchto zámerov, pričom podkladom pre tieto rokovania je práve dokument Vstupnej správy PHRSR TSK.

Vzhľadom na to, že proces tvorby PHRSR TSK je spojený s tvorbou IUS, proces jeho tvorby musí súčasne prebiehať v súlade s usmerneniami a metodikou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). V rámci tohto procesu bolo potrebné:

  1. Zriadiť Radu Partnerstva pre prípravu Integrovanej územnej stratégie Trenčianskeho samosprávneho kraja (Rada Partnerstva IUS)
  2. Pripraviť dokument Vstupnej správy PHRSR TSK v spolupráci s relevantnými partnermi v kraji, schváliť dokument Radou Partnerstva IUS TSK a predložiť ho na MIRRI.

Rada Partnerstva IUS TSK bola zriadená na základe vzoru štatútu z MIRRI, štatút Rady Partnerstva bol vydaný predsedom Rady Partnerstva IUS TSK, ktorý je súčasne predsedom TSK 11.11.202O, ustanovujúce zasadnutie Rady Partnerstva IUS TSK sa uskutočnilo 30.11.2020. Členmi Rady Partnerstva IUS TSK sú zástupcovia regionálnej samosprávy (TSK), miestnej samosprávy (zástupcovia okresov TSK – strategicko-plánovacích regiónov), zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov, zástupcovia štátnej správy (ministerstvá, okresný úrad v sídle kraja) a zástupcovia udržateľného mestského rozvoja (oblasti Trenčín a Prievidza-Nováky). Zoznam členov Rady Partnerstva je v prílohe č.1. Vstupnej správy PHRSR TSK.  

Dokument Vstupnej správy PHRSR TSK bol pripravovaný v spolupráci s relevantnými partnermi v kraji – zástupcami strategicko-plánovacích regiónov a zástupcami tematických komisií, ktoré sú orgánmi Rady Partnerstva IUS TSK. Rada Partnerstva IUS TSK schválila  dokument 5.2.2021 a dokument bol následne predložený MIRRI.  

 

Návrh na uznesenie:

Zastupiteľstvo TSK:

Schvaľuje dokument: ,,Vstupná Správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK