Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Aktuality

Viac aktualít nájdete na stránke http://www.ropka.sk/aktuality/...

Pozvánka na regionálnu konferenciu ROP

10. novembra 2015 |

Trenčiansky samosprávny kraj ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program (SO/RO pre ROP) organizuje konferenciu k Regionálnemu operačnému programu.

Školenie Úradu vlády SR - Centrálneho koordinačného orgánu

11. septembra 2015 |

Trenčiansky samosprávny kraj ako SO/RO pre Regionálny operačný program v spolupráci s Úradom vlády SR - Centrálnym koordinačným orgánom organizuje školenie „Školenie prijímateľov - Systém riadenia EŠIF"

Sprievodný seminár k výzve na odstraňovanie následkov povodní

17. mája 2013 |

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre ROP v TSK oznamuje, že dňa 22.mája 2013 organizuje sprievodný seminár k výzve

Regionálna konferencia k ROP, školenie k oprávnenosti výdavkov

30. októbra 2012 |

Trenčiansky samosprávny kraj ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program (SO/RO pre ROP) organizuje 29.11.2012 konferenciu k Regionálnemu operačnému programu.

Nový indikatívny harmonogram výziev pre 2012

15. augusta 2012 |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre ROP uverejnilo nový harmonogram výziev

Školenie k vedeniu účtovnej dokumentácie k žiadostiam o platbu

02. novembra 2011 |

Trenčiansky samosprávny kraj ako SO/RO pre ROP organizuje pre prijímateľov v rámci opatrenia ROP 4.1 Regenerácia sídel školenie

Regionálna konferencia k opatreniu ROP 4.1 Regenerácia sídel, školenie k žiadosti o platbu

08. septembra 2011 |

Trenčiansky samosprávny kraj ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program (SO/RO pre ROP) organizuje prioritne pre prijímateľov NFP dňa 22.9.2011 (štvrtok) Regionálnu konferenciu k opatreniu ROP 4.1 Regenerácia sídel a seminár k žiadosti o platbu.

Inštrukcie k predkladaniu monitorovacích správ cez ITMS

08. novembra 2010 |
SO/RO pre ROP oznamuje najmä prijímateľom NFP opatrenie 4.1 Regenerácia sídel, že sekcia SO/RO pre ROP

Seminár o verejnom obstarávaní pri rekonštrukcii centier obcí

27. apríla 2010 |
TSK zorganizoval v dňoch 21. a 26. apríla seminár o verejnom obstarávaní (VO) pre mestá a obce, ktorým boli schválené finančné prostriedky na rekonštrukciu ich centier z Regionálneho operačného programu, opatrenia 4.1a Regenerácia sídel.

Oznam o uverejnení výzvy na opatrenie 4.1a Regenerácia sídel

01. apríla 2010 |
SO/RO pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 30.3.2010 bola na www.ropka.sk v sekcii Výzvy ROP uverejnená nasledovná výzva:

Oznam o uverejnení výzvy pre opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu ROP 1

01. marca 2010 |
SO/RO pre ROP oznamuje žiadateľom, že dňa 26. 02. 2010 bola v sekcii SO/RO pre ROP, Aktuálne výzvy uverejnená výzva pre opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu ROP.

Oznam o zmene podmienok poskytnutia pomoci v rámci ROP

15. februára 2010 |
Riadiaci orgán pre ROP oznamuje, že vo vzťahu ku všetkým aktívnym výzvam na predkladanie žiadostí o NFP v rámci ROP boli zmenené podmienky poskytnutia pomoci uvedené v §13 odsek 3 písmeno j) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

Ďalšie schválené projekty na rekonštrukciu centier obcí v TSK

04. novembra 2009 |
V druhom hodnotiacom kole projektov predložených v rámci výzvy na opatrenie ROP 4.1 Regenerácia sídel boli schválené

Výberové konanie na pozíciu kontrolného manažéra projektov

20. júla 2009 |
Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s potrebou zabezpečenia činnosti odboru SO/RO, prijme do zamestnania kontrolného manažéra na výkon činnosti Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre Regionálny operačného programu 2007 - 2013.

Pozvánka na semináre

11. júna 2009 |
Semináre pre podnikateľov, ktorí chcú získať príspevok zo štrukturálnych fondov na zatepľovanie a využívanie obnoviteľných zdrojov

Regionálne konferencie k výzve na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel ROP (oblasť podpory – samostatne dopytovo orientované projekty)

11. marca 2009 |
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (ako Riadiaci orgán pre ROP) v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom (ako Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom pre ROP) Vás pozývajú na sprievodné podujatia (regionálne konferencie), ktoré sa uskutočnia v dňoch 16. - 23. marca 2009 vo vybraných sídlach Trenčianskeho kraja.

Regionálna konferencia - ROP

01. decembra 2008 |

Dňa 1. decembra 2008, sa v Trenčíne v priestoroch spoločenskej sály Piano Club, uskutočnila Regionálna konferencia o Regionálnom operačnom programe organizovaná Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiacim orgánom pre ROP v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) ako Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom pre ROP.

Pozvánka na regionálna konferencia Regionálny operačný program (ROP)

07. novembra 2008 |
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (ako Riadiaci orgán pre ROP) v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom (ako Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom pre ROP) Vás pozývajú na regionálnu konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 1. decembra 2008 v Trenčíne, na tému - Regionálny operačný program (ROP).
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK