Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznam o zmene podmienok poskytnutia pomoci v rámci ROP

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje, že vo vzťahu ku všetkým aktívnym výzvam na predkladanie žiadostí o NFP v rámci ROP boli zmenené podmienky poskytnutia pomoci uvedené v §13 odsek 3 písmeno j) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. Zmena podmienok poskytnutia pomoci má charakter zúženia rozsahu
náležitostí, ktoré je v čase predloženia žiadostí o NFP potrebné preukázať formou čestného vyhlásenia a zúženia rozsahu podmienok pre vydanie Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP v rámci ROP.Oznamy o pozastavení výziev na predkladanie žiadostí o NFP v súvislosti s úpravou podmienok poskytnutia pomoci sú uverejnené na stránke www.ropka.sk v sekciách jednotlivých výziev. V zmysle Systému riadenia ŠF a KF je Riadiaci orgán povinný pozastaviť výzvy na minimálne 15 dní.

Všetky termíny na predkladanie žiadostí o NFP zarezervované žiadateľmi prostredníctvom internetového rezervačného formuláru dostupného na www.ropka.sk/rezervacia na dátumy po dátume pozastavenia výzvy (t.j. po 15. 02. 2010), budú v súvislosti s pozastavením výzvy a zmenenými podmienkami poskytnutia pomoci posunuté o 15 kalendárnych dní. V prípade, že termín posunutý o 15 dní
vychádza na deň pracovného voľna, žiadateľovi bude pridelený termín v najbližší pracovný deň. Žiadne zarezervované termíny nebudú v dôsledku pozastavenia výzvy zrušené.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK