Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Splnomocnenie delegovaných právomocí Riadiaceho orgánu pre ROP

Slovenská republika v máji 2004 vstupom do Európskej únie (ďalej len „EÚ“) po prvý krát získala možnosť podpory Kohéznej politiky EÚ prostredníctvom čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. V programovom období 2007-2013 je Kohézna politika EÚ realizovaná prostredníctvom cieleného smerovania príspevkov z fondov EÚ na napĺňanie jej troch hlavných cieľov, ktorými sú Konvergencia, Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť a Európska teritoriálna spolupráca.

Regionálny operačný program (ďalej len „ROP“) na roky 2007-2013 predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý sa zameriava na regionálnu infraštruktúru ako na jeden z najdôležitejších determinantov kvality života obyvateľstva. Intervencie prostredníctvom ROP sú cielene smerované na podporu vybavenosti územia zariadeniami občianskej infraštruktúry spĺňajúcimi súčasné kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky a na ich vyváženú dostupnosť prostredníctvom skvalitňovania a rozširovania dopravných a sídelných prvkov vybavenosti územia. Oblasť regionálnej infraštruktúry výrazne ovplyvňuje kvalitu života obyvateľstva na podporovanom území a je jedným z hlavných faktorov konkurencieschopnej ekonomiky a atraktívnosti územia pre lokalizáciu investícií. Charakter intervencií ROP v rámci regionálnej infraštruktúry zároveň prispieva k zvyšovaniu energetickej hospodárnosti budov.

Systém implementácie ROP predpokladá postupné upúšťanie od centralizovaného prístupu a zriaďuje v súlade s príslušnou legislatívou SR a EÚ sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom na úrovni regiónov NUTS 3, čo možno v podmienkach SR považovať pri uvedenom rozsahu decentralizácie za inovatívny prístup. Zámerom riadiaceho orgánu pre ROP je, aby počas programového obdobia 2007-2013 vykonávali samosprávne kraje (úroveň NUTS 3) úlohu sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom pre oblasti podpory zamerané na regionálne cesty, regeneráciu sídiel a infraštruktúru cestovného ruchu. Ostatné oblasti podpory ROP ostávajú implementované priamo riadiacim orgánom pre ROP, ktorým je v zmysle uznesenia vlády SR č. 832 zo dňa 8. októbra 2006 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MVRR SR“). V rámci organizačnej štruktúry MVRR SR je za riadenie a implementáciu ROP zodpovedná Agentúra na podporu regionálneho rozvoja (ďalej len „APRR“).

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK