Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Aktuality

Usmernenie k urýchleniu implementácie IROP

26. mája 2022 |
Na webe MIRRI SR bolo zverejnené Usmernenie RO pre IROP č. 14 k zrýchleniu implementácie hlavných aktivít projektov v rámci IROP.

Oznámenie o alokácii a uzávierkach hodnotiacich kôl – komunitné zariadenia/jasle

04. apríla 2022 |

Dovoľujeme si informovať, že na webe MIRRI SR boli zverejnené tieto oznamy

Oznámenie o uzávierkach hodnotiacich kôl – regionálne cesty

28. marca 2022 |

Oznamy z web stránky MIRRI k regionálnym cestám.

Oznámenie o alokáciách, usmernenie k skokovému nárastu cien

09. marca 2022 |

Aktuálne informácie zverejneneé na webe RO pre IROP.

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev 2022

05. januára 2022 |

V mesiaci december bol aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2022, verzia 2.

FAQ k výzve na komunitné centrá/jasle

01. decembra 2021 |

Na webe Riadiaceho orgánu pre IROP boli včera zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti.

Oznámenia o výzve – cyklodoprava, aktualizácia harmonogramu výziev

26. novembra 2021 |

Aktuálne zverejnené výzvy na webe Riadiaceho orgánu pre IROP.

Usmernenie k podmienke poskytnutia príspevku – spolufinancovanie projektu

22. októbra 2021 |

Na webe Riadiaceho orgánu pre IROP bolo vydané Usmernenie k podmienke poskytnutia príspevku „Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovania projektu“.

Indikatívny harmonogram výziev (aktualizácia)

08. októbra 2021 |

7.10.2021 bol na webe Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2021, verzia 6.

Oznámenie o alokácii k 10.9.2021 - materské školy

10. septembra 2021 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO2-SC221-2021-67 k 10.09.2021

Aktualizácia príručky pre žiadateľa ver. 4.1

28. júna 2021 |

Od 28.6.2021 je účinná aktualizovaná príručka pre žiadateľa verzia 4.1.

Nová jednotná príručka k procesu verejného obstarávania

17. júna 2021 |

Dňa 15.6.2021 nadobudla účinnosť Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.

Výzva na vnútrobloky – oznam o alokácii a uzavretí výzvy

17. júna 2021 |

Oznam o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP.

Aktualizácia - Indikatívny harmonogram výziev

04. júna 2021 |

Dňa 4.6.2021 bol na webe Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2021, verzia 5

Aktualizacia vyziev IROP

16. marca 2021 |

Dovolujeme si informovat, ze Riadiaci organ pre IROP zverejnil na svojom webe uplynuly tyzden nasledovne oznamy.

Oznam o planovanom zverejneni vyzvy - vnutrobloky

18. februára 2021 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že dnes t.j. 16.02.2021 bol na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Oznam o zverejnení Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, v ktorom RO pre IROP informuje, že v mesiaci marec 2021 na webovom sídle www.mpsr.sk plánuje zverejniť Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65.

Oznámenie o alokácii - cyklodoprava

09. decembra 2020 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC122-2020-59 podľa územnej príslušnosti k 09.11.2020.

Oznámenie o alokácii a termíne uzavierky hodnotiaceho kola – deinštitucionalizácia soc. zariadení

09. decembra 2020 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) IROP-PO2- SC211-2017-17 podľa územnej príslušnosti k 23.10.2020.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra - aktuality k 2.9.2020

04. septembra 2020 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk dňa 2.9.2020 nasledovné aktuality/dokumenty.

Indikatívny harmonogram výziev na 2020 (aktualizácia)

10. augusta 2020 |

7.8.2020 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2020, verzia 5.

Oznámenie o alokácii a termíne uzavrierky HK – regionálne cesty

06. augusta 2020 |

Informácia o termíne uzávierky 6. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44

Indikatívny harmonogram výziev na 2020 (aktualizácia)

12. júna 2020 |

10.06.2020 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2020, verzia 4.

Oznámenie o uzavretí výzvy – proces deinštitucionalizácie soc. zariadení

01. júna 2020 |

Oznam č. 2 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) IROP-PO2- SC211-2017-17.

Usmernenie RO pre IROP ku koronavírusu – aktualizácia č. 3

01. júna 2020 |

Na webe Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené​ Usmernenie RO pre IROP č. 13 k vyhláseniu mimoriadnej situácie v SR v súvislosti so znížením administratívnej záťaže a administratívnych a finančných nákladov žiadateľov a prijímateľov pri implementácií projektov v rámci IROP, verzia 3.0.

Predmetné usmernenie nadobúda účinnosť dňa 01. 06. 2020.

Oznámenie o alokácii – proces deinštitucionalizácie soc. zariadení

07. mája 2020 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) IROP-PO2- SC211-2017-17 podľa územnej príslušnosti k 20.04.2020

Indikatívny harmonogram výziev IROP na rok 2020 - aktualizácia

07. mája 2020 |

Na webe Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2020, verzia 3.

Oznámenie o alokácii a termíne uzavrierky HK – regionálne cesty

27. apríla 2020 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44, k 17.04.2020.

Oznámenie o uzavretí výzvy – regionálne cesty

17. apríla 2020 |

Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44 pre RIÚS Trenčianskeho kraja a RIÚS Nitrianskeho kraja.

Oznámenie o uzavretí výzvy – cyklodoprava

13. marca 2020 |

Oznam č. 4 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy

Oznámenie o alokácii a uzávierke hodnotiaceho kola – verejná osobná doprava

13. marca 2020 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov a informácia o termíne uzávierky.

Oznámenie o alokácii a uzávierke hodnotiaceho kola – denštitucionalizácia soc. zariadení

13. marca 2020 |

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške a informácia o termíne uzávierky

Oznámenie o alokácii - jasle

27. februára 2020 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34 podľa územnej príslušnosti k 07.02.2020.

Oznámenie o alokácii a uzávierke 4. hodnotiaceho kola – regionálne cesty

27. februára 2020 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44, k 14.02.2020.

Oznámenie o alokácii a uzávierke 4. hodnotiaceho kola – regionálne cesty

27. februára 2020 |

Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44.

Oznámenie o alokácii – materské školy

27. februára 2020 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2018-35 podľa územnej príslušnosti k 02.02.2020.

Oznámenie o alokácii – stredné školy

26. februára 2020 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených vo výzve na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47, podľa územnej príslušnosti k 07.02.2020.

Oznámenie o uzavretí výzvy – stredné školy

14. januára 2020 |

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC223-2019-47 pre územie RIÚS Trenčianskeho kraja.

Oznámenie o alokácii a uzávierke hodnotiaceho kola – deinštitucionalizácia soc. zariadení

14. januára 2020 |

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 09.01.2020.

Oznámenie o alokácii a uzávierke hodnotiaceho kola – jasle

14. januára 2020 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34 podľa územnej príslušnosti k 12.12.2019.

Oznámenie o alokácii a uzávierke hodnotiaceho kola – materské školy

14. januára 2020 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2018-35 podľa územnej príslušnosti k 12.12.2019

Oznam RO pre IROP pre prijímateľov k termínu predkladaniu žiadostí o platbu

13. decembra 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP je zverejnený Oznam pre prijímateľov k predkladaniu žiadostí o platbu (zúčtovanie predfinancovania).

Oznámenia o alokácii a uzavretí výzvy – stredné školy

20. novembra 2019 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených vo výzve na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47, podľa územnej príslušnosti k 04.11.2019.

Aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev na rok 2020

15. novembra 2019 |

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2020

Upozornenie na povinnosť prijímateľov aktualizovať údaje v ITMS2014+

15. novembra 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať,že na webe Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené Upozornenie na povinnosť prijímateľov aktualizovať  údaje v ITMS2014+

Oznámenia o uzavretí výziev – jasle, materské školy

15. novembra 2019 |

Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni s kódom: IROP-PO2-SC211-2018-34

Informácia o alokácii a uzávierke hodnotiaceho kola – deinštitucionalizácia soc. zariadení

30. októbra 2019 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC211-2017-17 podľa územnej príslušnosti k 9.10.2019

Informácia o alokácii a uzávierke hodnotiaceho kola – cyklodoprava

30. októbra 2019 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC122-2016-15 podľa územnej príslušnosti k 9.10.2019.

Informácia o uzávierke hodnotiaceho kola – regionálne cesty

11. októbra 2019 |

Informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44.

Informácia o alokácii – regionálne cesty

11. októbra 2019 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

Informácia o uzávierke hodnotiaceho kola - cyklodoprava

26. septembra 2019 |

Informácia o termíne uzávierky 11. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15.

Informácia o alokácii – verejná osobná doprava

26. septembra 2019 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2019-48 podľa územnej príslušnosti k 20.9.2019.

Informácia o alokácii a uzávierke hodnotiaceho kola - jasle

12. septembra 2019 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni IROP-PO2-SC211-2018-34 podľa územnej príslušnosti k 28.08.2019.

Informácia o alokácii a uzávierke hodnotiaceho kola – materské školy

12. septembra 2019 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2018-35 podľa územnej príslušnosti k 28.08.2019.

Informácia o alokácii a uzávierke hodnotiaceho kola - cyklodoprava

06. augusta 2019 |

Informácia o termíne uzávierky 11. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy.

Informácia o alokácii a uzávierke hodnotiaceho kola - regionálne cesty

06. augusta 2019 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy.

Aktualizácie výziev v mesiaci júl 2019

11. júla 2019 |

Oznamujeme žiadateľom, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (Riadiaci orgán pre IROP) vydal začiatkom mesiaca (8 až 9. júla 2019) aktualizácie k viacerým výzvam IROP.

Aktualizovaný harmonogram výziev na rok 2019

27. júna 2019 |
Dovoľujeme si Vás informovať, že 26.06.2019 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 4.0 na rok 2019.

Oznámenie o alokácii - deinštitucionalizácia sociálnych zariadení

18. júna 2019 |

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 14.06.2019.

Oznámenie o uzávierke HK - deinštitucionalizácia sociálnych zariadení

18. júna 2019 |

Informácia o termíne uzávierky 9. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17.

Oznámenie o alokácii a uzávierke hodnotiaceho kola - regionálne cesty

12. júna 2019 |

Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36

Oznámenie o alokácii a uzávierke hodnotiaceho kola - regionálne cesty

12. júna 2019 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36 k 30.05.2019.

Oznámenie o alokácii - jasle

12. júna 2019 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni IROP-PO2-SC211-2018-34 podľa územnej príslušnosti k 29.05.2019.

Oznámenie o alokácii a termíne uzávierky hodnotiaceho kola - cyklodoprava

25. apríla 2019 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 16.04.2019

Indikatívny harmonogram výziev 2019

09. apríla 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že 8.4.2019 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 3.0 na rok 2019.

Viac v sekcii - Indikatívny harmonogram výziev

Oznámenie o alokácii a uzávierke HK

25. marca 2019 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36 k 19.03.2019

Oznámenie o alokácii a uzávierke HK - deinšitucionalizácia soc. zariadení

25. marca 2019 |

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 18.03.2019 a informácia o termíne uzávierky 8. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17

Oznámenie o alokácii (cyklodoprava)

07. februára 2019 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 28.01.2019

Oznámenie o alokácii a uzávierke HK - deinšitucionalizácia soc. zariadení

11. januára 2019 |

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 07.01.2019 a informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17

Zverejnený indikatívny harmonogram výziev na rok 2019

31. októbra 2018 |

Bližšie informácie v sekcii Indikatívny harmonogram výziev resp. webe RO pre IROP

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=13517

Plánované zverejnenie výzvy - jasle

24. októbra 2018 |

Oznam o plánovanom zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni.

Oznámenie o alokácii a uzávierke HK - deinšitucionalizácia soc. zariadení

05. októbra 2018 |

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácieexistujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 25.09.2018

Bližšie informácie: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13418

Informácia o termíne uzávierky 6. hodnotiaceho kola:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13416

Oznámenie o uzavretí výzvy - VOD

20. augusta 2018 |

Oznam č. 2 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
IROP-PO1-SC121-2016-12 pre územie RIÚS Trenčianskeho kraja.

Oznámenie o alokácii - cyklodoprava k 13.8.2018

20. augusta 2018 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity
nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej
príslušnosti k 13.08.2018

Školenie pre prijímateľov NFP - vybavenie učební základných škôl

18. júla 2018 |

SO pre IROP zorganizoval 16.7.2018 pre prijímateľov so schváleným nenávratným finančným príspevkom seminár k ďalšej realizácii projektu.

Oznam o alokácii a uzavretí výzvy (verejná osobná doprava)

17. júla 2018 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2016-12 podľa územnej príslušnosti k 13.07.2018 a informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12.

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy (verejná osobná doprava)

17. júla 2018 |

Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2016-12 pre územie RIÚS Trenčianskeho kraja.

Oznam o uzavretí výzvy (stredné školy)

17. júla 2018 |

Oznam č. 2 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC223-2016-14.

Oznam o uzavretí výzvy - regionálne cesty

02. júla 2018 |

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11

Oznam o uzavretí výzvy - materské školy

02. júla 2018 |

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10

Oznam o uzavretí výzvy - základné školy

02. júla 2018 |

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13

Oznámenie o alokácii a termíne uzávierky 4. HK - vodovody a kanalizácie

28. júna 2018 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19 podľa územnej príslušnosti k 26.06.2018 a informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy.

Oznámenie o alokácii a termíne uzávierky 5. HK - deinštitucionalizácia soc. zariadení

26. júna 2018 |

Informácia o disponibilnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 21.06.2018 spolu s informáciou o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy.

Oznámenie o alokácii, termíne uzávierky 6. HK a plánovanom uzavretí výzvy - verejná osobná doprava

26. júna 2018 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-12 podľa územnej príslušnosti k 20.06.2018 a informácie o termíne uzávierky 6. hodnotiaceho kola výzvy.

Oznamenie o alokácii a plánovanom uzavretí výzvy - cyklodoprava

19. júna 2018 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 13.06.2018 a Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy.

Oznámenie o alokácii a termíne uzávierky 5. HK - vnútrobloky sídlisk

13. júna 2018 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 10.06.2018.

Oznámenie o alokácii, termíne uzávierky 5. HK a plánovanom uzavretí výzvy (stredné školy)

13. júna 2018 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-2016-14 podľa územnej príslušnosti k 06.06.2018.

Oznámenie o alokácii, termíne uzávierky 5. HK a plánovanom uzavretí výzvy (základné školy)

05. júna 2018 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách IROP-PO2-SC222-2016-13 podľa územnej príslušnosti k 28.05.2018.

Oznámenie o alokácii, termíne uzávierky 6. HK a plánovanom uzavretí výzvy (materské školy)

05. júna 2018 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2016-10 podľa územnej príslušnosti k 28.05.2018.

Oznámenie o alokácii a plánovanom uzavretí výzvy (cesty)

05. júna 2018 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO1-SC11-2016-11 podľa územnej príslušnosti k 28.05.2018.

Záverečná správa z výzvy - cyklodoprava

19. apríla 2018 |
MPRV SR ako RO pre IROP vypracovalo záverečnú správu z 2. kola výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15.

Prezentácia výzvy ŠC 2.1.1 - Podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb (časť B)

16. apríla 2018 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Informačno - poradenským centrom pre EŠIF NSK si Vás dovoľuje pozvať na workshop, ktorého cieľom bude prezentácia výzvy v rámci ŠC 2.1.1.

Aktualizovaný plán vyhlasovania výziev na rok 2018

10. apríla 2018 |

RO pre IROP koncom marca 2018 aktualizoval plán vyhlasovania výziev (verzia 4.0). Dokument je prístupný v časti "Indikatívny harmonogram výziev".

Oznam o alokácii a termíne uzávierky hodnotiaceho kola (cyklodoprava)

05. apríla 2018 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 26.03.2018 a informácia o termíne uzávierky 6. hodnotiaceho kola výzvy.

Oznámenie o schválených projektoch (vnútrobloky sídlisk, 2. kolo)

23. marca 2018 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhodnotilo žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.

Oznam o alokácii a termíne uzávierky hodnotiaceho kola (deinštitucionalizácia soc. zariadení)

20. marca 2018 |

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 13.03.2018 a informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy.

Aktualizovaný harmonogram výziev

05. marca 2018 |

Dňa 2.3.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená aktualizácia Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 3.0 na rok 2018.

Oznámenie o schválených projektoch (stredné školy)

26. februára 2018 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo prvých sedem projektov rekonštrukcie stredných škôl v kraji (5 v rámci RIUS a 2 v rámci UMR). Projekty, kde nie je v názve obsiahnutý názov školy - Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní, je realizovaný v SPŠ Myjava, a Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax, je realizovaný v SOŠ stavebná Trenčín.

Oznam o alokácii a termíne uzávierky hodnotiaceho kola (vnútrobloky sídlisk, základné školy)

21. februára 2018 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške vyčlenených finančných prostriedkov.

Oznam o alokácii a termíne uzávierky hodnotiaceho kola (cyklodoprava)

12. februára 2018 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC122-2016-15 podľa územnej príslušnosti k 08.02.2018 a informácie o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy.

Oznam o alokácii a termíne uzávierky hodnotiaceho kola (verejná osobná doprava)

22. januára 2018 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12, podľa územnej príslušnosti k 10.01.2018 a informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy.

Oznámenie o schválených projektoch (opatrenie IROP 4.3.1)

22. januára 2018 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo prvé projekty regenerácie vnútroblokov sídlisk (opatrenie IROP 4.3.1)

Oznam o uzavretí výzvy (základné školy)

11. januára 2018 |

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13 pre územie RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Žilinského kraja a UMR Prešovského kraja.

Oznam o alokácii a uzávierke hodnotiaceho kola (reg. cesty)

11. januára 2018 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11, podľa územnej príslušnosti k 08.01.2018 a informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy.

Oznam o uzavretí výzvy (vnútrobloky sídlisk)

09. januára 2018 |

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 pre územie RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Žilinského kraja a UMR Nitrianskeho kraja (aktivity a, c až i).

Oznam o uzavretí výzvy (vodovody/kanalizácie)

09. januára 2018 |

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19 pre územie RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trnavského kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Banskobystrického kraja, UMR Žilinského kraja a UMR Prešovského kraja.

Oznam o alokácii (deinštitucionalizácia sociálnych zariadení)

03. januára 2018 |

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 19.12.2017 a informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy.

Oznam o aktualizácii Integrovaného regionálneho operačného programu a no-regret analýza

19. decembra 2017 |

Dňa 15.12.2017 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ako RO pre IROP) zverejnené nasledujúce dokumenty.

Oznam o uzavretí výzvy (základné školy)

14. decembra 2017 |

Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13 pre RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Žilinského kraja a UMR Prešovského kraja.

Oznam o alokácii (základné školy)

14. decembra 2017 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách IROP-PO2-SC222-2016-13 podľa územnej príslušnosti k 07.12.2017 a informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy.

Školenie k implementácii projektov IROP

11. decembra 2017 |

Dňa 7.12.2017 TSK ako sprostredkovateľský orgán pre IROP zrealizoval školenie k implementácii projektov, určené pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku v rámci IROPu. Prezentácie zo školenia uvádzame v prílohe.

Oznam o uzavretí výzvy (vnútrobloky sídlisk)

04. decembra 2017 |

Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 pre RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Žilinského kraja a UMR Nitrianskeho kraja (aktivity a, c až i).

Oznam o alokácii (vnútrobloky sídlisk)

04. decembra 2017 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 30.11.2017.

Oznam o uzavretí výzvy (vodovody/kanalizácie)

01. decembra 2017 |

Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie ľiadostí o NFP na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19 pre RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja,  RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trnavského kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Banskobystrického kraja, UMR Žilinského kraja a UMR Prešovského kraja.

Oznam o alokácii (vodovody/kanalizácie)

01. decembra 2017 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia IROP-PO4-SC421-2017-19 podľa  územnej príslušnosti k 30.11.2017.

Oznam o uzavretí výzvy na materské školy

30. novembra 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (RO pre IROP) oznamuje, že ku dňu 27. novembra 2017 uzatvorilo výzvu IROP-PO2-SC221-2016-10 (materské školy) pre územie TSK.

Oznámenie o alokácii a termíne uzávierky hodnotiaceho kola - verejná osobná doprava

20. novembra 2017 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-12 podľa územnej prísluąnosti k 14.11.2017 a informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho  kola výzvy.

Materské školy - zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v TSK

08. novembra 2017 |

Výzva: IROP-PO2-SC221-2016-10
Hodnotiace kolo: 1

Oznam o uzavretí výzvy - strategické dokumenty pre oblasť dopravy

06. novembra 2017 |

Oznámenie RO pre IROP o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.

Oznámenie o alokácii - regionálne cesty

06. novembra 2017 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC11-2016-11 podľa územnej prísluąnosti k 30.10.2017 a informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho  kola výzvy.

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na materské školy

27. októbra 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (Riadiaci orgán pre IROP) oznamuje, že z dôvodu vyčerpania alokácie uzatvorí pre územie RIUS TSK dňa 27.11.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10. Bližšie informácie na webe RO pre IROP.

Oznámenie o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na materské školy - Informácia o termíne uzavretia hodnotiaceho kola č. 4 výzvy

27. októbra 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (Riadiaci orgán pre IROP) zverejnilo indikatívnu alokáciu pre výzvu IROP-PO2-SC221-2016-10 podľa územnej príslušnosti k 20.10.2017 pre SR. Bližšie informácie na webe RO pre IROP.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK