Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Príprava RIUS (Regionálna integrovaná územná stratégia)

V programovom období 2014-2020 bude integrovaný prístup v IROP realizovaný prostredníctvom Regionálnych integrovaných územných stratégií (ďalej len „RIÚS“) na úrovni samosprávnych krajov.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program schválilo 4.2.2016 Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Trenčianskeho kraja na roky 2014-2020.

V čl. 36 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sú RIÚS vnímané ako aplikácia integrovaného prístupu prostredníctvom integrovaných územných investícií. RIÚS je východiskový strategický dokument pre implementáciu finančných prostriedkov z EŠIF (IROP) na regionálnej úrovni s dopadom na miestnu úroveň. Na základe RIÚS sa bude realizovať IROP v zmysle individuálnych alebo integrovaných projektov,

RIÚS sa týkajú všetkých špecifických cieľov IROP, okrem špecifického cieľa 2.1.3 (nemocnice), časti IP 3.1 (kultúrno-kreatívny priemysel) - v rozsahu návratnej podpory prostredníctvom finančných nástrojov, IP 4.1 (energetická efektivita budov) a PO 5 (CLLD).

Do procesu prípravy a realizácie RIÚS, resp. stratégie pre udržateľný mestský rozvoj (UMR) sú zapojené nasledovné subjekty:

  • Riadiaci orgán pre IROP (ďalej iba „RO pre IROP“) - MPRV SR – plní úlohy riadiaceho orgánu pre IROP
  • Partnerstvo pre RIÚS – je platformou spolupráce orgánov regionálnej a miestnej samosprávy, štátnej správy a relevantných sociálno-ekonomických partnerov pôsobiacich na danom území a relevantných pre konkrétnu RIÚS z hľadiska zákonom stanovených právomocí, vecnej alebo odbornej, a územnej príslušnosti. Partnerstvo pre RIÚS je inštitucionalizované formou Rady Partnerstva pre RIÚS, t. j. zoskupením partnerov s rozhodovacími kompetenciami vo vzťahu ku konkrétnej RIÚS na úrovni kraja. Rada Partnerstva pre RIÚS je tvorená z vybraných zástupcov Partnerstva pre RIÚS, vrátane zástupcov zastrešujúcich stratégiu UMR vo vzťahu k mestskej funkčnej oblasti. Činnosť Rady Partnerstva pre RIÚS upraví štatút a rokovací poriadok, ktorý vydáva RO pre IROP.
  • Trenčiansky samosprávny kraj je zodpovedný za prípravu a implementáciu RIÚS a plní koordinačné a usmerňovacie úlohy vo vzťahu k ďalším subjektom zapojeným do prípravy a realizácie RIÚS. Počas prípravy plnil TSK funkciu orgánu pre koordináciu prípravy RIUS TK, počas implementácie RIUS TK je TSK v pozícii sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre IROP.
  • Krajské mesto Trenčín – je zodpovedné za prípravu a implementáciu stratégie UMR a plní koordinačné a usmerňovacie úlohy vo vzťahu k ďalším subjektom zapojeným do prípravy a realizácie UMR v rámci RIÚS. Počas prípravy plnilo mesto Trenčín funkciu orgánu pre koordináciu prípravy UMR, počas implementácie RIUS TK je mesto Trenčín v pozícii sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre IROP.
  • Odborné poradné skupiny pre RIÚS – zoskupenia odborníkov pre jednotlivé oblasti RIÚS podieľajúce sa najmä na príprave RIÚS. Nominuje ich OK pre RIÚS, resp. OK pre UMR.
  • Ministerstvo kultúry SR – v pozícii sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre IROP.
  • Ministerstvo zdravotníctva SR – v pozícii sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre IROP.
  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - v pozícii odborného garanta pre udržateľný mestský rozvoj.

TSK vypracováva RIUS TK v súlade s Metodickým usmernením pre prípravu Regionálnych integrovaných územných stratégií vypracovanú Riadiacim orgánom (ďalej len „metodika“), v rámci ktorej RO pre IROP stanovuje záväznú rámcovú štruktúru obsahu dokumentu RIÚS TK. Osobitnou časťou dokumentu RIÚS TK je integrovaná územná stratégia pre udržateľný rozvoj miest, pokrývajúca územie mestskej funkčnej oblasti v rámci daného regiónu NUTS III – v TSK je to krajské mesto Trenčín + jeho funkčné zázemie.

Príprava a implementácia RIÚS je zabezpečovaná na základe princípu partnerstva v zmysle čl. 5 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013. Postup určuje metodika MPRV: vytvoria sa a  odborné poradné skupiny pre vypracovanie RIUS TK, ktoré budú zahŕňať odborníkov z relevantných inštitúcií k jednotlivým investičným prioritám IROP a následne sa vytvoria štruktúry pre schválenie a implementáciu RIUS TK – t.j. Rada partnerstva ako schvaľovacia inštancia, ktorá bude zahŕňať strešné organizácie všetkých relevantných partnerov v regióne

Keďže do prípravy musia byť zahrnuté všetky relevantné subjekty z kraja – t.j. štátne inštitúcie, miestna samospráva a neziskový sektor, TSK ako koordinačný orgán oslovil relevantných sociálno-ekonomických partnerov s ponukou na spoluprácu koncom februára 2014. Oslovené organizácie nominovali svojich zástupcov za členov jednotlivých odborných poradných skupín (OPS), ktoré boli vytvorené podľa investičných priorít IROP. V apríli 2014 prebehli prvé stretnutia OPS, kde zástupcovia TSK podali informácie o IROP, RIUS, o celom procese prípravy. Súčasne požiadali relevantných členov o zozbieranie a predloženie projektových zámerov za svoje inštitúcie, príp. územie, ktoré zastupujú, ktoré plánujú realizovať v kontexte posilnenia územnej súdržnosti predovšetkým prostredníctvom IROP. Zozbierané projektové zámery slúžili ako podklad pre stanovenie ukazovateľov, ktoré v Trenčianskom kraji chceme dosiahnuť prostredníctvom projektov podporených cez IROP do konca obdobia. Zámery taktiež boli podkladom pre základné rozdelenie alokácií medzi prioritnými osami a pre stanovenie prioritných opatrení. Následne stretnutia OPS prebiehali podľa potreby (príprava analytickej časti, stanovenie kritérií, strategická a vykonávacia časť) a stupňa rozpracovanosti jednotlivých oblastí. Okrem stretnutí OPS sa uskutočnili samostatné stretnutia s dopravnými spoločnosťami, zástupcami regionálnych ZMO a ďalších inštitúcií za účelom stanovenia priorít jednotlivých regiónov kraja.

V decembri 2014 sa uskutočnilo spoločné stretnutie predsedu TSK s primátorom mesta Trenčín, na ktorom sa dohodli na spolupráci na príprave a implementácii RIUS TK a IUS-UMR, vo februári 2015 bolo podpísané memorandum o spolupráci. V septembri 2014 bola predložená MPRV SR analytická časť RIUS TK a koncom januára 2015 prvý návrh analytickej a strategickej časti, v marci 2015 bola predložená prvá verzia celého dokumentu RIUS TK, ktorú pripomienkovali relevantné štátne inštitúcie. V priebehu apríla 2015 prebehla aktualizácia zásobníka projektových zámerov subjektov kraja. Zaradenie do zásobníka neznamená, že projektový zámer bude podporený, zásobník vyjadruje iba potrebu kraja. Výber a schvaľovanie projektových zámerov ako aj žiadostí o NFP bude prebiehať štandardným procesom.

V priebehu júna až augusta prebiehalo dopracovanie dokumentu o multikriteriálnu analýzu, výsledkové a výstupové ukazovatele a v oblastiach zdravotníctva a kultúry. Návrh dokumentu bol pripomienkovaný jednotlivými dotknutými orgánmi štátnej správy. Ku koncu septembra predložil TSK na MPRV SR verziu RIUS TK so zahrnutými pripomienkami, aktualizovaným zásobníkom projektových zámerov subjektov kraja (aktualizovaným obcami a členmi pracovných skupín). 20.11.2015 sa uskutočnilo prvé zasadnutie Rady Partnerstva pre RIUS TK, ktorú menoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na základe návrhu nominácií TSK a Mesta Trenčín ako koordinujúcich orgánov. Na druhom zasadnutí Rady Partnerstva pre RIUS TK dňa 21.12.2015 odsúhlasili členovia pozitívne stanovisko k Integrovanej územnej stratégii pre udržateľný rozvoj mesta Trenčín a jeho mestskej funkčnej oblasti, ako aj k  RIÚS TSK na roky 2014 – 2020 a odporučili riadiacemu orgánu programu IROP – Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, schváliť stratégiu RIÚS TSK. MPRV SR schválilo stratégiu RIUS TK dňa 4.2.2015.

Proces posúdenia vplyvov strategického dokumentu RIUS TK na životné prostredie podľa zákona č.24/2006 Z.z. začal v máji 2015 vypracovaním a zverejnením oznámenia. V októbri bola predložená a zverejnená Správa o hodnotení a návrh RIUS TK, uskutočnilo sa verejné prerokovanie správy a v priebehu novembra bol spracovaný odborný posudok k správe a návrh záverečného stanoviska. Celý proces bol ukončený v decembri 2015 vydaním Záverečného stanoviska príslušným Okresným úradom v Trenčíne. V záverečnom stanovisku sa konštatuje, že: „Z vyhodnotenia RIÚS TK vyplýva, že pri jeho implementácii jednoznačne prevažujú pozitívne vplyvy na životné prostredie a zdravie“. Ďalej sú v stanovisku odporúčania na zapracovanie určitých opatrení s dopadom na životné prostredie, v oblasti zamestnanosti a vzdelávania je to posilňovanie environmentálneho povedomia a environmentálnych odvetví na trhu. Tieto opatrenia neboli do RIUS TK zapracované, nakoľko majú len odporúčací charakter a uvedená oblasť nie je predmetom podpory IROP. Údaje o zdravotnom stave obyvateľstva zaslané v rámci pripomienkovania RÚVZ boli doplnené do prílohy č.7 (zdravotníctvo). Do RIUS TK, v strategickej časti pre RIUS Trenčianskeho kraja, časti doprava sa zapracovali opatrenia súvisiace s investičnou výstavbou hlavne rekonštrukciou ciest II. triedy.

Proces posudzovania vplyvov dokumentu na životné prostredie podľa zákona č.24/2006 Z.z. (SEA)

Koordinátor RIUS pre TK: Mgr. Silvia Kotrhová, tel. č.: 032 / 6555 405

e-mail: silvia.kotrhova@tsk.sk

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK