Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj
Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu

Výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 03.11.2016 Výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1

Bližšie informácie a dokumenty sú uvedené na webovej adrese MPRV SR

V rámci implementácie IROP je územie TSK rozdelené na územie mestskej funkčnej oblasti -  MFO mesta Trenčín (Trenčín, Skalka nad Váhom, Trenčín, Trenčianska Teplá, Zamarovce, Kostolná - Záriečie, Soblahov, Veľké Bierovce, Trenčianska Turná) a územie Trenčianskeho kraja bez MFO.

 

Miesto predkladania projektových zámerov pre žiadateľov z územia Trenčianskeho kraja (mimo územia MFO):

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja

Odbor SO pre IROP

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

 

Informácie týkajúce sa tejto výzvy môžu žiadatelia získať jednou z nasledovných foriem:

 1. Písomnou formou - žiadatelia môžu svoje otázky posielať na adresu MPRV SR alebo na adresu TSK
 2. Elektronickou formou na e-mailovej adresách: irop@land.gov.sk (MPRV SR), alebo infoiroptsk@tsk.sk (TSK)

Žiadatelia z územia Trenčianskeho kraja majú možnosť osobnej konzultácie projektových zámerov na  e-mailovej adrese:  infoiroptsk@tsk.sk.

 

Miesto predkladania projektových zámerov pre žiadateľov z územia MFO mesta Trenčín:

Mesto Trenčín
SO pre IROP

Mierové námestie 2

911 64 Trenčín

Informácie týkajúce sa tejto výzvy môžu žiadatelia získať jednou z nasledovných foriem:

 1. Písomnou formou - žiadatelia môžu svoje otázky posielať na adresu MPRV SR alebo mesta Trenčín
 2. Elektronickou formou na e-mailovej adresách: irop@land.gov.sk (MPRV SR), soirop@trencin.sk (MFO Trenčín)

Na žiadosti o informácie týkajúce sa tejto výzvy zasielané na RO/SO pre IROP poštou alebo elektronicky odpovedá RO/SO pre IROP písomne poštou alebo elektronicky v lehote najneskôr 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti na RO/SO pre IROP.

 

Základné informácie o vyzve:

Dátum uzavretia: 10.01.2017

Základná podmienka: Žiadateľ je povinný realizáciou aktivít projektu zvýšiť kapacitu materskej školy minimálne o 10 miest.

Oprávnené nasledovné aktivity:

 1. výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
 2. rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;
 3. stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ);
 4. stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
 5. obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl;
 6. zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

Žiadateľ rozširovanie kapacít materskej školy je povinný realizovať aktivitami pod písmenom a až c. Žiadateľ je zároveň povinný realizovať aj minimálne jednu z aktivít pod písmenom d. a e. Aktivitu f. nie je možné realizovať ako samostatnú aktivitu.

 

Výška príspevku:

Minimálna výška príspevku: nie je stanovená.

Maximálna výška príspevku:  celkové oprávnené výdavky na projekt nesmú presiahnuť 1 000 000 EUR.

Spolufinancovanie žiadateľa:

Obce, mimovládne/neziskové organizácie: 5 % z celkových oprávnených výdavkov

Subjekty zo súkromného sektora: 10 %  z celkových oprávnených výdavkov

 

Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto – benchmark sú stanovené nasledovne:

 • vo výške 6 700 EUR (s DPH) na vytvorenie nových kapacít materskej školy pre 1 dieťa,
 • max. vo výške 2 500 EUR (s DPH) na zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy pre 1 dieťa.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK