Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj
Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu

Výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 21.12.2016 výzvu na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

 
Bližšie informácie a dokumenty sú uvedené na webovej adrese MPRV SR

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK