Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Preskúmanie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí preskúmania

územnoplánovacej dokumentácie:

„Územný plán Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja"

 

Trenčiansky samosprávny kraj, ako príslušný orgán územného plánovania, podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, v súlade s § 30 ods. 4 stavebného zákona

 

oznamuje

 

dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, samosprávnym krajom, správcom inžinierskych sietí, fyzickým a právnickým osobám, že 

 

začal proces preskúmania Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja v znení zmien a doplnkov č.1 – 3

(ďalej "ÚPN TNSK").

 

Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o zaslanie podnetov na zmenu ÚPN TNSK, prípadne o poskytnutie podkladov, ktoré by mali byť v ÚPN TNSK zohľadnené.

Podnety na zmenu ÚPN TNSK je možné zasielať do 30. júna 2022.

 

Účelom preskúmania ÚPN TNSK je zistiť, či nie je potrebné obstarať jeho zmeny alebo doplnky alebo či nie je potrebné obstarať nový územný plán.

 

Stanoviská je potrebné zasielať na adresu: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín alebo do elektronickej schránky Trenčianskeho samosprávneho kraja. Za deň doručenia sa považuje deň podania na pošte, v podateľni samosprávneho kraja alebo deň odoslania do elektronickej schránky.

 

ÚPN TNSK je k dispozícii na webovom sídle samosprávneho kraja:

https://www.tsk.sk/uzemne-planovanie-investicie-zivotne-prostredie/uzemno-planovacia-dokumentacia.html?page_id=217

a po predchádzajúcej dohode tiež na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje preskúmanie ÚPN TNSK prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona v znení neskorších predpisov, ktorou je Ing. arch. Marek Adamczak, osvedčenie o odbornej spôsobilosti, registračné číslo 361.

 

Ing. Jaroslav Baška, v.r.

predseda

Kontaktná osoba:

Ing. Radoslav Žatko, tel. +421 32 6555 706, email: radoslav.zatko@tsk.sk

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK