Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Verejná vyhláška o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územno-plánovacej dokumentácie kraja, podľa §22, v súlade s §30  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), Vám oznamuje, že dňom 26.07.2017 začína prerokovanie

 

NÁVRHU ,,ZMIEN A DOPLNKOV Č.3 ÚZEMNÉHO PLÁNU VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA" (ZaD č.3 ÚPN VÚC TK)

           

Prerokovanie ZaD č.3 ÚPN VÚC TK je orientované  predovšetkým na oboznámenie účastníkov prerokovania so zámermi rozvoja riešeného územia a na získanie pripomienok k navrhovanému riešeniu.

Predmetom ZaD č.3 ÚPN VÚC TK je zapracovanie nových celoštátnych a regionálnych koncepcií, programov, plánov a javov ovplyvňujúcich priestorové usporiadania a funkčné využívanie územia Trenčianskeho kraja resp.  jeho častí, ktoré vznikli po spracovaní a schválení „,ZaD č.2 ÚPN VÚC TK“ schválených Zastupiteľstvom TSK dňa 26.10.2011, uznesením č.297/2011, s cieľom trvalého súladu činností v riešenom území vo väzbe na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy, na šetrné využívanie prírodných zdrojov, civilizačných a kultúrnych hodnôt.

Kompletný elaborát návrhu ZaD č.3 ÚPN VÚC TK je vystavený na verejné nahliadnutie v pracovných dňoch na Úrade TSK, Oddelenie IŽPaÚP, na internetovej stránke www.tsk.sk, na Okresnom úrade Trenčín,  Odbore SŽP a „Komplexný urbanistický návrh“ je vyvesený na úradnej tabuli TSK.

Verejnosť sa môže k ZaD č.3 ÚPN VÚC TK vyjadriť a svoje pripomienky písomne odovzdať obstarávateľovi – TSK na hore uvedenú adresu do 30.08.2017, t.j. do 30 dní od vystavenia dokumentácie na verejné nahliadnutie. Na stanoviská uplatnené po tomto termíne sa v zmysle §22 ods.5 zák. č. 50/1976 Zb. neprihliada.

                                                                                                

Podrobnejšie informácie možno získať na Úrade TSK Oddelení IŽPaÚP e-mailom, osobne a telefonicky v pracovných dňoch od 8.00 do 11.30hod.a od 12.00 do 15.00 hod.

Kontaktné osoby:

Ing. arch. Dušan Drobný, č.tel.032/6555715, e-mail: dusan.drobny@tsk.sk – Oddelenie IŽPaÚP

Ing. arch. Marianna Bogyová č.tel.0905643581, e-mail: aabp@aabp.sk – poverená obstarávaním ZaD č.3 ÚPN VÚC TK podľa §2a Stavebného zákona

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK