Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Záznam XXXII. rokovania Zastupiteľstva TSK z dňa 27.9.2021

Krajskí poslanci otvorili septembrové zasadnutie Z TSK minútou ticha, ktorou si uctili pamiatku zosnulého riaditeľa myjavskej nemocnice Henricha Gašparíka. V úvode pracovného programu vzali na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXX. zasadnutí Z TSK a Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade TSK za I. polrok 2021. Súčasťou Správy z kontroly plnenia uznesení bola aj informácia o výsledkoch mimoriadnej kontroly vykonanej v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, kde boli zistené porušenia, týkajúce sa správnosti, úplnosti, preukázateľnosti a zrozumiteľnosti účtovníctva. V tejto nadväznosti uložil krajský parlament zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti TSK povinnosť mať audítorom overenú účtovnú závierku k 31.12.2021 a najneskôr do 30.6.2022 takúto závierku sprístupniť poslancom. Následne župný parlament prerokoval návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.

Viac informácií v našej tlačovej správe: https://www.tsk.sk/853815

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK