Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam hlasovaní

Zastúpenie Trenčianskeho samosprávneho kraja
Výsledky hlasovania na zasadnutí: č. 200605 - VI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK
( Poznámka: )
Predsedajúci:
Konaného dňa: 25.10.2006
Hlas.   Bod jednania Prít. Za
1 1a. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov, programu rokovania). 37 32
2 1a. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov, programu rokovania). 35 34
3 1b. Informácia o zániku poslaneckého mandátu poslanca Ing. arch. Jaroslava Izáka vo volebnom obvode č. 7 - okres Prievidza. Vyhlásenie o nastúpení náhradníka za poslanca na uprázdnený mandát, v zmysle zákona č. 303/2001 Z.z., § 48, odsek 2. Zloženie sľubu poslanca na uprázdnený mandát vo volebnom obvode č. 7 - Prievidza. 36 36
4 1b. Informácia o zániku poslaneckého mandátu poslanca Ing. arch. Jaroslava Izáka vo volebnom obvode č. 7 - okres Prievidza. Vyhlásenie o nastúpení náhradníka za poslanca na uprázdnený mandát, v zmysle zákona č. 303/2001 Z.z., § 48, odsek 2. Zloženie sľubu poslanca na uprázdnený mandát vo volebnom obvode č. 7 - Prievidza. 36 36
5 1b. Informácia o zániku poslaneckého mandátu poslanca Ing. arch. Jaroslava Izáka vo volebnom obvode č. 7 - okres Prievidza. Vyhlásenie o nastúpení náhradníka za poslanca na uprázdnený mandát, v zmysle zákona č. 303/2001 Z.z., § 48, odsek 2. Zloženie sľubu poslanca na uprázdnený mandát vo volebnom obvode č. 7 - Prievidza. 37 36
6 2. Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na V. zasadnutí Zastupiteľstva TSK. 37 37
7 3a. Návrh na schválenie prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK v správe CSS Nitrianske Pravno, zapísaného v k.ú. Valaská Belá na LV č. 3551. 37 36
8 3b. Návrh na schválenie prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK v správe DD - DSS Beckov, zapísaného v k.ú. Beckov na LV č. 75. 37 35
9 3c. Návrh na zámenu prebytočného majetku vo vlastníctve TSK s Mestom Trenčín - výstavba okružnej križovatky. 39 39
10 3d. Návrh na kúpu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Ilava, zapísaného na LV č. 1500 - základná škola. 39 39
11 3e. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK v správe Gymnázia Myjava, k.ú. Myjava - pozemok parc.č. 1882/8. 39 37
12 3f. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK v správe Spojenej školy Partizánske, k.ú. Partizánske na LV č. 2851 - internát. 39 39
13 3g. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK v správe CSS Nitrianske Pravno, k.ú. Nitrianske Pravno na LV č. 1130 - bývalá infekčná nemocnica. 39 39
14 3h. Návrh na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK v správe NsP Prievidza, zapísaného v k.ú. Nitrianske Pravno na LV č. 469 - rodinný dom súp. č. 436. 39 38
15 3ch. Návrh na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK v správe NsP Prievidza, zapísaného v k.ú. Nitrianske Rudno na LV č. 961 - zdravotné stredisko, súp. č. 171. 39 38
16 4. Dodatok č. 1 k Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2006. 39 36
17 5. 5a. Návrh na zmenu Rozpočtu TSK na rok 2006. 5b. Návrh na zmenu účelu použitia poskytnutého úveru. 38 38
18 6. Návrh rozpočtu TSK na roky 2007-2009, prvé čítanie. 39 39
19 7. Organizačný poriadok HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci v Prievidzi V, časť Veľká Lehôtka. 39 22
20 7. Organizačný poriadok HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci v Prievidzi V, časť Veľká Lehôtka. 39 25
21 8a. Úplné znenie zriaďovacej listiny Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Lednické Rovne. 39 38
22 8b. Úplné znenie zriaďovacej listiny Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Nová Bošáca. 39 39
23 8c. Úplné znenie zriaďovacej listiny Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb Bánovce n. Bebravou. 39 39
24 8d. Úplné znenie zriaďovacej listiny Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb Bzince p. Javorinou. 39 39
25 9. Návrhy na vyradenie Združenej strednej školy, Trokanova 3, 907 01 Myjava a Združenej strednej školy M.R. Štefánika, Cesta SNP 1, 906 13 Brezová, zo siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR. 39 1
26 9. Návrhy na vyradenie Združenej strednej školy, Trokanova 3, 907 01 Myjava a Združenej strednej školy M.R. Štefánika, Cesta SNP 1, 906 13 Brezová, zo siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR. 39 39
27 9. Návrhy na vyradenie Združenej strednej školy, Trokanova 3, 907 01 Myjava a Združenej strednej školy M.R. Štefánika, Cesta SNP 1, 906 13 Brezová, zo siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR. 39 37
28 10. Návrh koncepcie medzinárodnej spolupráce Trenčianskeho samosprávneho kraja. 39 37
29 11. Návrh koncepcie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pre programovacie obdobie 2007-2013. 39 36
30 12. Návrh koncepcie dopravy Trenčianskeho samosprávneho kraja. 38 35
31 13. Operačný plán zimnej údržby SC TSK na zimné obdobie 2006/2007. 39 5
32 13. Operačný plán zimnej údržby SC TSK na zimné obdobie 2006/2007. 39 35
33 14. Informatívna správa o stave realizácie spoločného projektu "Partnerstvá pre rozvoj regionálnej politiky na úrovni NUTS II - Západné Slovensko". 38 35
34 15. Informatívna správa o pripravovanom zriadení sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na úrovni NUTS II - Západné Slovensko pre implementáciu Regionálneho operačného programu 2007 - 2013. 38 35
35 16. Informatívna správa o schválených projektoch TSK v OP ZI a návrh nových projektových zámerov v SOP Ľudské zdroje. 38 35
36 17. Smernica pre odmeňovanie hlavného kontrolóra TSK pre volebné obdobie 2005-2009. 38 32
37 18. Návrh na zrušenie funkcie dlhodobo uvoľneného poslanca. 38 35
38 19. Návrh na delegovanie poslanca Zastupiteľstva TSK do Rady školy pri Gymnáziu, ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov. 38 34
39 20. Návrh na delegovanie poslanca Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja do Územnej školskej rady Trenčín. 38 36
40 21. Návrh na personálnu zmenu v zložení Komisie zdravotníctva a humánnej farmácie. 38 36
41 21b. Návrh na personálnu zmenu v zložení Komisie finančnej a majetkovej, Komisie dopravy a Komisie investícií, územného plánovania a ŽP. 38 36
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK