Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam hlasovaní

Zastúpenie Trenčianskeho samosprávneho kraja
Výsledky hlasovania na zasadnutí: č. 200701 - VIII. zasadnutia Zastupitelstvo TSK
( Poznámka: )
Predsedajúci:
Konaného dňa: 28.02.2007
Hlas.   Bod jednania Prít. Za
1 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov, programu rokovania). 39 37
2 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov, programu rokovania). 39 39
3 2. Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na VII. zasadnutí zastupiteľstva TSK. 39 38
4 3a. Návrh na schválenie prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK v správe SLOVEN Stredisko sociálnej pomoci Slávnica, zapísaného v k.ú. Slávnica na LV č. 252. 39 39
5 3b. Návrh na schválenie prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK v správe Združenej strednej školy Myjava, v k.ú. Myjava, zapísaného na LV č. 2455. 39 38
6 3c. Návrh na schválenie prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK v správe Stredného odborného učilišťa Prievidza, v k.ú. Prievidza, zapísaného na LV č. 4106. 39 38
7 3d. Návrh na schválenie prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK, v k. ú. Považská Bystrica a jeho odpredaj - výstavba diaľnice D 1 Sverepec - Vrtižer. 39 39
8 3e. Návrh na zámenu prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK s mestom Myjava, a kúpu nehnuteľnosti - Gymnázium Myjava. 39 39
9 3f. Návrh na zmenu uznesenia č. 335/2004 Z TSK zo dňa 15.12.2004 - äosvetlenie Trenčianskeho hraduô. 39 38
10 3g. Návrh na zverenie majetku TSK do správy CSS Nové Mesto nad Váhom. 39 39
11 3h. Návrh na zverenie investície äRekonštrukcia plochej strechy na sedlovú pavilónu E v Domove dôchodcov - Domove sociálnych služieb Myjava s využitím podkrovného priestoruô do správy DD - DSS Myjava. 39 39
12 4. Návrhy na schválenie úplného znenia zriaďovacích listín ZSS. 38 37
13 5. Návrhy na schválenie organizačných poriadkov 39 39
14 6. Návrh Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine DD - DSS Papradno, organizačného poriadku DD - DSS Papradno a organizačného poriadku DD a DSS Považská Bystrica. 39 22
15 6. Návrh Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine DD - DSS Papradno, organizačného poriadku DD - DSS Papradno a organizačného poriadku DD a DSS Považská Bystrica. 39 6
16 6. Návrh Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine DD - DSS Papradno, organizačného poriadku DD - DSS Papradno a organizačného poriadku DD a DSS Považská Bystrica. 39 28
17 7. Návrh na schválenie Organizačného poriadku Správy ciest TSK. 39 33
18 8. Návrh na schválenie projektu äMULTINETô programu INTERREG III C. 39 39
19 9. Návrh na založenie záujmového združenia právnických osôb äRegionálne inovačné centrum Trenčínô. 40 40
20 10. Rozvojový plán 2007-2013 NUTS II - Západné Slovensko. 40 40
21 10. Rozvojový plán 2007-2013 NUTS II - Západné Slovensko. 40 39
22 11. Informatívna správa o účasti TSK na veľtrhoch cestovného ruchu v 2. polroku 2006 a návrh plánu účasti TSK na veľtrhoch CR v r. 2007. 40 39
23 12. Informatívna správa o národných dokumentoch pre programovacie obdobie EÚ 2007 - 2013. 40 39
24 13. Návrh na zmenu organizačnej štruktúry Trenčianskeho samosprávneho kraja. 40 36
25 14. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v školskom roku 2005/2006 - (Informatívna správa). 40 39
26 15. Správa o činnosti Zastúpenia Trenčianskeho samosprávneho kraja v Bruseli - Trenčín Region Brussels Office za rok 2006. 40 37
27 16. Priebežná hodnotiaca správa o postupe realizácie projektu: äRozvoj a implementácia regionálnej inovačnej stratégie v Trenčianskom regióneô 40 38
28 17. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2006. 40 38
29 18a. Správa z kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2006. 40 38
30 18b. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi TSK. 40 36
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK