Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam hlasovaní

Zastúpenie Trenčianskeho samosprávneho kraja
Výsledky hlasovania na zasadnutí: č. 200901 - XX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK
( Poznámka: )
Predsedajúci:
Konaného dňa: 25.02.2009
Hlas.   Bod jednania Prít. Za
1 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov, programu rokovania). 37 35
2 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov, programu rokovania). 38 36
3 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XIX. zasadnutí Zastupiteľstva TSK. 38 37
4 3a. Návrh na kúpu nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín - športový areál v k.ú. Zlatovce do vlastníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 38 37
5 3b. Návrh na schválenie prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK v správe Správy ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúcom sa v obci Nováky, v k.ú. Nováky, zapísanom na LV č. 4180 pozemok parc. č. 1809/4. 38 27
6 3c. Návrh na schválenie prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK v správe Spojenej školy, T. Vansovej 32, Prievidza s organizačnými zložkami, nachádzajúcom sa v obci Pravenec - bývalé SOU nábytkárske Pravenec. 39 27
7 3d. Návrh na schválenie prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK v správe Združenej strednej školy v Novákoch, zapísaného v k.ú. Nováky na LV č. 1930. 39 27
8 3e. Návrh na schválenie odpredaja prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK v správe Nemocnice s poliklinikou v Prievidzi, zapísaného v k.ú. Nováky na LV č. 713. 39 26
9 3f. Návrh na zverenie majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja hmotného dlhodobého majetku äCT prístroj Siemens SOMATOM EMOTION 16 a systém na archiváciu a prehliadanie dát PACSô, inv. č. 5/397/003 do správy Nemocnice s poliklinikou Myjava. 39 37
10 3g. Návrh na zverenie majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja - hmotného dlhodobého majetku äDigitálne ultrazvukové zariadenie VIVID 3 vrátane softvérového balíkaô, inv. č. 5/397/002 do správy Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica. 38 38
11 3h. Návrh na schválenie odpredaja prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK Belušské Slatiny, zapísaného v k.ú. Beluša na LV č. 6736. 39 23
12 4. Návrh na schválenie Organizačného poriadku Školy v prírode Kľačno, Kľačno, 972 15 Kľačno. 36 30
13 5. Návrhy na schválenie zmien názvov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a dodatkov k zriaďovacím listinám škôl. 36 32
14 6. Návrh na vyradenie školského zariadenia s názvom Výdajná školská jedáleň, Veľkomoravská 14, Trenčín ako súčasť SOŠ podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín zo siete škôl a školských zariadení SR a návrh na zaradenie školského zariadenia s názvom Výdajná školská jedáleň, Veľkomoravská 14, Trenčín ako súčasť Školského internátu, Staničná 6, Trenčín do siete škôl a školských zariadení SR. . 36 32
15 7. Návrhy na zrušenie a zriadenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. 37 33
16 8. Návrhy projektov na schválenie podania žiadostí o nenávratné finančné príspevky v rámci programov EÚ. 37 34
17 9. Záverečná správa RA TSK n. o. k projektu MULTINET. 37 32
18 10. Informatívna správa o spolupráci TSK s partnerskými regiónmi za rok 2008. 37 34
19 11. Správa o činnosti zastúpenia TSK v Bruseli za rok 2008. 37 33
20 12a. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za II. polrok 2008. 37 32
21 12b. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi TSK za II. polrok 2008. 37 34
22 13. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade TSK za II. polrok 2008. 37 33
23 14. Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. 37 33
24 15. Návrh na vymenovanie riaditeľky DD-DSS Horná Maríková. 37 32
25 16a. Návrh na personálnu zmenu v zložení Komisie medzinárodnej spolupráce a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve TSK. 37 30
26 16b. Návrh na personálnu zmenu v zložení Komisie investícií, územného plánovania a životného prostredia a v Komisii finančnej a majetkovej pri Zastupiteľstve TSK. 37 32
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK