Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam hlasovaní

Zastúpenie Trenčianskeho samosprávneho kraja
Výsledky hlasovania na zasadnutí: č. 201402 - III. zasadnutie Zastupiteľstva TSK
( Poznámka: )
Predsedajúci:
Konaného dňa: 31.03.2014
Hlas.   Bod jednania Prít. Za
1 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie overovateľov zápisnice. 44 43
3 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania. 44 43
4 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na II. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 44 44
11 3. Návrh Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 44 41
12 4.a Návrh na prebytočnosť, prevod a odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK, v správe Správa ciest TSK, nachádzajúceho sa v kat. území Domaniža, zapísaného na LV č. 724. 44 42
13 4.b Návrh na prebytočnosť, prevod a odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK, v správe Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom Bojnice, nachádzajúceho sa v kat. území Nitrianske Pravno, zapísaného na LV č. 2104. 44 42
14 5. Návrh na zmenu Uznesenia č. 136/2010 Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 25.10.2010. 44 42
16 6.a) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu TSK na roky 2014- 2016. 44 42
20 6.b) Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2014-2016. 44 39
30 7. Návrhy na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. 42 36
31 8. Návrh „Optimalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a optimalizácie siete študijných odborov a učebných odborov." 41 37
32 9.a) Návrh na zmenu sídla Gymnázia Ivana Bellu, Novomeského 15, Handlová, so sídlom Novomeského 15, 972 51 Handlová. 41 38
33 9.b) Návrh na zmenu sídla Strednej zdravotníckej školy, Ul. odborov 244/8, Považská Bystrica, so sídlom Ul. odborov 244/8, 017 01 Považská Bystrica. 41 38
34 9.c) Návrh na zmenu sídla Spojenej školy, Chemikov 8, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Chemikov 8, Nováky a Gymnázium, Chemikov 8, Nováky, so sídlom Chemikov 8, 972 71 Nováky. 41 37
35 9.d) Návrh na zmenu názvu Strednej odbornej školy, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom a jej súčastí. 41 38
36 9.e) Návrh na zmenu názvu školy Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom a návrh na vyradenie zo siete škôl, školských zariadení SR školy s názvom Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom a jej súčastí. 41 37
37 9.f) Návrh na vyradenie školského zariadenia s názvom Škola v prírode Patrovec, Patrovec 249, Trenčianske Jastrabie zo siete škôl, školských zariadení Slovenskej republiky. 41 28
38 10. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 41 35
39 11. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 41 37
40 12. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 41 37
41 13. Návrh na odvolanie a na voľbu zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja do výborov pre otázky zamestnanosti. 41 37
42 14. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2013. 40 37
43 15. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2013. 40 36
44 16. Informatívne správy: 40 33
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK