Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Moody´s Investors Service potvrdil rating TSK

Agentúra Moody’s Investors Service pridelila Trenčianskemu samosprávnemu kraju 26. novembra 2012 národný rating na úrovni Aa2.sk a medzinárodný rating na úrovni Baa2 za rok 2011 s konštatovaním, že udelený rating odzrkadľuje pohotový prístup vedenia kraja k riadeniu rozpočtu, ktorý by mal prispieť k zachovaniu výsledkov hospodárenia aspoň na súčasnej úrovni, ako aj priaznivú štruktúru a dlhodobú splatnosť dlhu. Bolo to pozitívne hodnotenie pre Trenčiansky samosprávny kraj, ktoré potvrdilo správnosť nastoleného trendu.

V súčasnosti aj napriek skutočnosti, že Trenčiansky samosprávny kraj nemá schválený rozpočet a hospodári v rozpočtovom provizóriu, pokračuje ďalej v nastolenej ceste a zároveň postupuje v súlade s Memorandom o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013, podpísaného medzi vládou SR a združením samosprávnych krajov v SR „SK8“. A tieto kroky vedenia TSK boli zúročené.

Dňa 8. októbra 2013, t.j. v období rozpočtového napätia, Medzinárodná ratingová agentúra Moody’s Investors Service potvrdila Trenčianskemu samosprávnemu kraju za rok 2012 národný rating opäť na úrovni Aa2.sk a medzinárodný rating opäť na úrovni Baa2. Diplom za udelenie ratingu odovzdal vo štvrtok 24. októbra 2013 predsedovi TSK MUDr. Pavlovi Sedláčkovi, MPH generálny riaditeľ pražskej pobočky Agentúry Moody´s Ing. Petr Vinš, PhD. Rating odráža niekoľko faktorov, vrátane  zlepšenia prevádzkových prebytkov a stabilizovaných výsledkov rozpočtu (pred finančnými operáciami). V roku 2012 Trenčiansky samosprávny kraj zlepšil svoju prevádzkovú výkonnosť. Hrubý prevádzkový výsledok dosiahol 5% prevádzkových príjmov, v porovnaní s dvojpercentnou úrovňou v predchádzajúcom roku. Aj keď boli prevádzkové prebytky TSK v roku 2012 len mierne, investičné priority kraja predovšetkým v oblasti projektov spolufinancovaných centrálnou vládou a EÚ vylepšili schopnosť TSK samofinancovať svoje kapitálové výdavky. V roku 2012 dosiahli kapitálové výdavky kraja 17% celkových výdavkov, čo presahuje priemer krajských samospráv na úrovni 12%. Likvidita Trenčianskeho samosprávneho kraja je aj naďalej obmedzená, aj keď vďaka dobrej predvídateľnosti príjmov a výdavkov bola zatiaľ vždy dostačujúca na krytie prevádzkových potrieb kraja. TSK preto nikdy nemusel využiť krátkodobé úvery. Priamy dlh TSK bol v posledných piatich rokoch relatívne stabilný a dosahoval priemernú úroveň 49% prevádzkových príjmov. Trenčiansky samosprávny kraj nemá žiadny nepriamy dlh.

Z hľadiska investorov a partnerov ratingová analýza – ako nestranné posúdenie – predstavuje nezanedbateľnú pridanú hodnotu pre Trenčiansky samosprávny kraj s možnosťou verejnej prezentácie vlastných finančných výsledkov, a tým umožniť trhu nezávislý externý pohľad na jeho hospodárenie.

„Mám radosť, že sa nám podarilo obhájiť rating, ktorý nám bol udelený za minulý rok. Kraj hospodári dlhodobo stabilne, s postupným znižovaním prevádzkových nákladov a s prevádzkovým prebytkom. Podmienky memoranda o konsolidácii verejných financií plníme a splníme“, konštatoval trenčiansky župan.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK