Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Návrh Rozpočtu TSK na roky 2018-2020

Návrh rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 je zostavený  ako vyrovnaný. Bežný  rozpočet roku 2018 tvorí prebytok v celkovom objeme 19 264 209 eur, kapitálový rozpočet tvorí schodok v celkovom objeme 21 118 521 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie sú svojím objemom 1 854 312 eur tiež prebytkové a spolu s prebytkom bežného rozpočtu vykrývajú schodok kapitálového rozpočtu.

Súčasťou predkladaného Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 je aj Programový rozpočet TSK na roky 2018-2020, ktorý je odrazom výdavkovej časti rozpočtu. Je zostavený v programovej štruktúre, obsahuje 11 programov členených na podprogramy a prvky, ktoré zohľadňujú zámery a ciele TSK. Povinnosť zostavovania klasického a programového rozpočtu pre vyššie územné celky vyplýva zo Zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh rozpočtu TSK na roky 2018 - 2020 bude predmetom rokovania Zastupiteľstva TSK dňa 11.12.2017.

Pripomienkovanie:

Schválenie návrhu rozpočtu TSK predchádza pripomienkové konanie, a to v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého musí byť  návrh rozpočtu samosprávneho kraja verejne prístupný najmenej 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja. 

Pripomienky - vyjadrenia k návrhu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja môžu predložiť obyvatelia Trenčianskeho samosprávneho kraja a osoby podľa § 3 ods.3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov v lehote určenej na pripomienkovanie

  • v písomnej forme na adresu Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja
  • elektronicky na adresu info@tsk.sk

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK