Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Návrh Rozpočtu TSK na roky 2019-2021

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019-2021 je zostavený v súlade s platnými, vládou a parlamentom schválenými legislatívnymi predpismi. Jeho cieľom je zabezpečiť výkon samosprávnych kompetencií vo všetkých oblastiach stanovených zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a naďalej pokračovať v konsolidácií verejných financií v zmysle pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Návrh rozpočtu obsahuje vlastné finančné prostriedky samosprávneho kraja, ktorými sa zabezpečuje financovanie originálnych kompetencií v zmysle platnej legislatívy, dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti vzdelávania, ďalej finančné prostriedky rozpočtových organizácií taxatívne vymedzené novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v minulosti označované tiež ako mimorozpočtové prostriedky, ako aj finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu na implementáciu projektov v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020, a za rovnakým účelom aj návratné zdroje financovania v podobe revolvingového úveru, výlučne však určeného na úhradu oprávnených výdavkov schválených investičných projektov so systémom financovania formou refundácie.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK