Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Návrh Rozpočtu TSK na roky 2021-2023

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 je zostavený v súlade s platnými, vládou a parlamentom schválenými legislatívnymi predpismi. Jeho cieľom je zabezpečiť výkon samosprávnych kompetencií vo všetkých oblastiach stanovených zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a naďalej pokračovať v konsolidácii verejných financií v zmysle pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Návrh rozpočtu obsahuje vlastné finančné prostriedky samosprávneho kraja, ktorými sa zabezpečuje financovanie originálnych kompetencií v zmysle platnej legislatívy, dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti Vzdelávania, finančné prostriedky rozpočtových organizácií taxatívne vymedzené novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v minulosti označované tiež ako mimorozpočtové prostriedky, ďalej finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu na implementáciu projektov realizovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014 -2020 systémom predfinancovania, a napokon návratné zdroje financovania v podobe revolvingového úveru, výlučne však určené na úhradu oprávnených výdavkov schválených investičných projektov so systémom financovania formou refundácie.

Pripomienkovanie:

Schválenie predchádza pripomienkové konanie, a to v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého musí byť  verejne prístupný najmenej 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja. 

Pripomienky - môžu predložiť obyvatelia Trenčianskeho samosprávneho kraja a osoby podľa § 3 ods.3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov v lehote určenej na pripomienkovanie:

  • v písomnej forme na adresu Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja
  • elektronicky na adresu info@tsk.sk
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK