Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rozpočet TSK 2020-2022

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet pre rok 2020 tvorí prebytok v celkovom objeme 21 167 821 eur, kapitálový rozpočet tvorí schodok v celkovom objeme 23 712 471 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie sú svojím objemom 2 544 650 eur tiež prebytkové a spolu s prebytkom bežného rozpočtu vykrývajú schodok kapitálového rozpočtu.

Súčasťou predkladaného Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 je aj Programový rozpočet TSK na roky 2020-2022, ktorý je odrazom výdavkovej časti rozpočtu. Je zostavený v programovej štruktúre, obsahuje 11 programov členených na podprogramy a prvky, ktoré zohľadňujú zámery a ciele TSK. Povinnosť zostavovania klasického a programového rozpočtu pre vyššie územné celky vyplýva zo zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 19e ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov bol Návrh Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 predložený útvaru hlavného kontrolóra za účelom vypracovania odborného stanoviska k návrhu rozpočtu pred jeho prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja. Ďalej v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 citovaného zákona bol v stanovenej lehote 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja verejne sprístupnený, a to vyvesením na úradnej tabuli, ako aj zverejnením na webovom sídle TSK. Návrh Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 bol zároveň prerokovaný vo všetkých komisiách zriadených pri zastupiteľstve samosprávneho kraja.

Rozpočet TSK na roky 2020 - 2022 bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 384/2019 dňa 25.11.2019.

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK