Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rozpočet TSK na roky 2017-2019

Rozpočet TSK na roky 2017 – 2019 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet roku 2017 tvorí prebytok v celkovom objeme 20 590 757 eur, kapitálový rozpočet tvorí schodok v celkovom objeme 21 963 605 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie sú svojím objemom 1 372 848 eur tiež prebytkové a spolu s prebytkom bežného rozpočtu vykrývajú schodok kapitálového rozpočtu.


Rozpočet TSK na roky 2017-2019 neobsahuje použitie vlastných zdrojov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na obstaranie hmotného a nehmotného majetku. Tie budú zapracované do rozpočtu TSK v priebehu roka 2017 na základe organizáciami dosiahnutých výsledkov hospodárenia za rok 2016.


Súčasťou predkladaného Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 je aj Programový rozpočet TSK na roky 2017-2019, ktorý je odrazom výdavkovej časti rozpočtu. Je zostavený v programovej štruktúre. Pri zostavení programovej štruktúry Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 došlo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím k zmene celkového počtu programov z 12 na 11, ako aj k zmene počtu jednotlivých podprogramov a prvkov. Táto zmena vychádzala z potreby zabezpečenia lepšej prehľadnosti a komplexnosti výdavkov v rámci jednotlivých sledovaných odvetví.


V súlade s ustanovením § 19e ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov bol Návrh Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 predložený útvaru hlavného kontrolóra za účelom vypracovania odborného stanoviska k návrhu rozpočtu pred jeho prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja. Ďalej v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 citovaného zákona bol v stanovenej lehote 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja verejne sprístupnený, a to vyvesením na úradnej tabuli ako aj zverejnením na webovom sídle TSK. Návrh Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 bol zároveň prerokovaný vo všetkých komisiách zriadených pri zastupiteľstve samosprávneho kraja.

Zastupiteľstvo TSK uznesením č. 436/2016 zo dňa 28.11.2016 schválilo Rozpočet TSK na roky 2017-2019.

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK