Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rozpočet TSK na roky 2019-2021

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet pre rok 2019 tvorí prebytok v celkovom objeme 22 067 317 eur, kapitálový rozpočet tvorí schodok v celkovom objeme 26 978 446 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie sú svojím objemom 4 911 129 eur tiež prebytkové a spolu s prebytkom bežného rozpočtu vykrývajú schodok kapitálového rozpočtu.

Súčasťou Rozpočtu TSK na roky 2019 - 2021 je aj Programový rozpočet TSK na roky 2019-2021, ktorý je odrazom výdavkovej časti rozpočtu. Je zostavený v programovej štruktúre, obsahuje 11 programov členených na podprogramy a prvky, ktoré zohľadňujú zámery a ciele TSK. Povinnosť zostavovania klasického a programového rozpočtu pre vyššie územné celky vyplýva zo zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 19e ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov bol Návrh Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 predložený útvaru hlavného kontrolóra za účelom vypracovania odborného stanoviska k návrhu rozpočtu pred jeho prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja. Ďalej v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 citovaného zákona bol v stanovenej lehote 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja verejne sprístupnený, a to vyvesením na úradnej tabuli, ako aj zverejnením na webovom sídle TSK. Návrh Rozpočtu TSK na roky 2019 - 2021 bol zároveň prerokovaný vo všetkých komisiách zriadených pri zastupiteľstve samosprávneho kraja.

Rozpočet TSK na roky 2019 - 2021 bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 188/2018 dňa 26.11.2018.

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK