Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výročná správa za rok 2011

Vážení občania, vážení poslanci Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

Existencia regionálnej samosprávy na Slovensku ako aj samotná existencia Trenčianskeho samosprávneho kraja začala písať svoju históriu v roku 2002, keď bolo zriadených osem krajov, medzi nimi aj Trenčiansky samosprávny kraj. Napriek tomu, že je jedným z najmenších krajov Slovenska, radí sa v súčasnosti medzi ekonomicky najsilnejšie. V Trenčianskom samosprávnom kraji je vyvíjané neustále úsilie na príliv investorov a vytváranie nových pracovných možností, pri vzniku kraja bola miera nezamestnanosti na úrovni 10,91%, v roku 2011 klesla na úroveň 9,95%. Kraj má prívlastok priemyselný a jeho rozvoj ovplyvňujú najmä odvetvia automobilového, strojárskeho, elektrotechnického a elektronického priemyslu s najvýznamnejšími investíciami od zahraničných investorov, avšak aktívny je aj v oblasti podnikania malých a stredných firiem, ktorých je v súčasnosti viac ako 6500 a ktoré vytvárajú široké výrobné spektrum a sú odolnejšie voči výkyvom trhu a najmä voči súčasnej globálnej kríze.

Pre získanie objektívneho pohľadu na hospodárenie kraja s plusmi aj rizikami, ktoré nás čakajú, bol vypracovaný rating Trenčianskeho samosprávneho kraja. Agentúra Moody´s udelila Trenčianskemu samosprávnemu kraju národný rating na úrovni Aa2.sk, ktorý znamená vysokú úverovú bonitu v porovnaní s ostatnými domácimi subjektmi s veľmi nízkym kreditným rizikom, ktorá by mala prispieť k zachovaniu výsledkov hospodárenia aspoň na súčasnej úrovni, ako aj priaznivú štruktúru a dlhodobú splatnosť dlhu.

Rok 2011 bol rokom úspešnej implementácie projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, boli ukončené významné projekty „Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou“, „NsP Myjava – Rekonštrukcia kotolne a spaľovne“, „Trvalo udržateľné zvýšenie kvality vzdelávania ZSŠ O a S Nové Mesto nad Váhom“ a implementácia projektu „Zlepšenie kvality ovzdušia v Trenčianskom samosprávnom kraji“, ktorého hlavným cieľom bolo zlepšenie kvality ovzdušia kúpou a používaním modernej čistiacej techniky pre pozemné komunikácie v Trenčianskom samosprávnom kraji. V záujme zachovania kultúrneho dedičstva má veľký význam zahájenie realizačných prác súvisiacich s implementáciou projektu „Rekonštrukcia objektu Kasární Trenčianskeho hradu“. Ide o jedinečnú obnovu národnej kultúrnej pamiatky Trenčianskeho hradu, vybudovanie nových expozičných, reprezentačných a podporných priestorov objektu Kasární Trenčianskeho hradu.

V roku 2011 prešli verejné financie druhým najvýraznejším ozdravením v histórii Slovenskej republiky. Celý rok bol v znamení znižovania deficitu rozpočtu verejnej správy, pričom Trenčiansky samosprávny kraj v plnom rozsahu podporil a realizoval túto tendenciu. Za účelom konsolidácie verejných financií bol schválený ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorým sa stanovili pravidlá pre hospodárenie s verejnými financiami z pohľadu verejného dlhu, transparentnosť v rámci prípravy návrhu rozpočtu verejnej správy, sprísnili sa rozpočtové pravidlá s cieľom zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti hospodárenia celého verejného sektora.

Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečoval a vykonával v roku 2011 všetky činnosti v oblasti cestnej dopravy, správy a údržby ciest, zdravotníctva, kultúry, školstva a sociálneho zabezpečenia, a to nielen v nevyhnutnom rozsahu.

Tieto činnosti vykonával napriek pokračovaniu stavu zhoršeného ekonomického prostredia v dôsledku celosvetovej hospodárskej krízy, zníženiu ekonomického rastu s negatívnym dopadom na zamestnanosť a mzdy a tým nenaplneniu príjmov Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a následne rozpočtovaných príjmov TSK a napriek rozhodnutiu banky Dexia banka Slovensko, a.s. ukončiť v roku 2011 spoluprácu v komunálnej sfére, keď táto vypovedala úverové obchody nielen s TSK ale aj s viacerými klientmi v oblasti municipalít a verejne prezentovala, že nie je schopná zabezpečiť klientom tohto druhu rovnaký komfort ako v období, keď od roku 1993 pôsobila na slovenskom trhu ako dominantná banka pre komunálnu sféru.

Táto zložitá situácia bola navyše sťažená zlou východiskovou bázou pre rok 2011 ovplyvnenou na jednej strane jedným z najväčších výpadkov podielových daní v roku 2010 v objeme 13 mil. Eur a s tým súvisiacim viazaním rozpočtovaných výdavkov vedúcim k modernizačnému dlhu a na strane druhej rozsiahlymi materiálnymi škodami na majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v dôsledku intenzívnych dažďových zrážok sprevádzaných v roku 2010 opakovanými víchricami, krupobitím a povodňami.

Samosprávne kraje ako samostatné územné samosprávne a správne celky Slovenskej republiky boli zriadené s cieľom starať sa o všestranný rozvoj svojich území, o zabezpečovanie potrieb, chránenie práv a záujmov svojich obyvateľov. Verím, že dosiahnuté výsledky TSK v roku 2011 prispeli k napĺňaniu tohto cieľa.

MUDr. Pavol Sedláček, MPH
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK