Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Záverečný účet za rok 2007

Rok 2007 bol druhým rozpočtovým rokom druhého volebného obdobia. Záverečný účet za rok 2007 bol schválený uznesením č. 479/2008 zo dňa 30.4.2008.

Hospodárenie Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2007 je charakterizované nasledovne:

 • Bežný rozpočet je prebytkový v čiastke 216 403 tis. Sk. Prebytok je nižší oproti schválenému rozpočtu
 • Kapitálový rozpočet je schodkový v čiastke – 364 862 tis. Sk. Schodok je nižší oproti schválenému rozpočtu
 • Finančné operácie na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu sú v čiastke 184 439 tis. Sk, sú nižšie oproti chválenému rozpočtu
 • Pohľadávky sú oproti roku 2006 zvýšené, predstavujú čiastku 58 902 tis. Sk
 • Záväzky sú oproti roku 2006 znížené, predstavujú čiastku 9 264 tis. Sk.

Nárast príjmov v roku 2007 oproti roku 2006 bol dosiahnutý v bežných aj kapitálových príjmoch. Nárast v bežných príjmoch ovplyvnili najmä daňové príjmy a dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva. Nárast v kapitálových príjmoch ovplyvnili najmä príjmy za odpredaj kapitálových aktív.

Hospodárenie TSK bolo v roku 2007 ovplyvnené najmä:

 • Úhrada preukázane straty z výkonov vo verejnom záujme vo verejnej autobusovej doprave (prímestskej) za rok 2006 vo výške 24 366 tis. Sk.
 • Poskytnutie vlastných zdrojov TSK na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania vo výške 4 974 tis. Sk - bežné výdavky.
 • Financovanie 95 % kapitálových výdavkov na projekty EÚ zo zdrojov TSK vo výške 43 055 tis. Sk. V roku 2007 bola zrefundovaný len projekt SOU v Bánovciach nad Bebravou vo výške 7 073 tis. Sk.
  Finančné prostriedky vo výške budú refundované až v rokoch 2008 – 2009.
 • Výstavba Administratívnej budovy TSK vo výške 107 815 tis. Sk financovaná z úveru prijatého od Dexia banka Slovensko, a.s.
 • Veľké investičné akcie na úseku dopravy - Rekonštrukcia mosta č. 2 III/05061 – Koš vo výške 33 197 tis. Sk a rekonštrukcia cesty II/511 – Veľké Uherce vo výške 16 827 tis. Sk, na úseku kultúry – Prístavba kultúrno-spoločenského centra v Prievidzi vo výške 12 895 tis. Sk.
 • Nenaplnenie dane z príjmov fyzických osôb.

V roku 2007 boli na úseku vzdelávania zrušené 2 a zriadená 1 organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Trenčiansky samosprávny kraj usporiadal:

 • svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným a založeným právnickým osobám, k fyzickým osobám – ktorým poskytol prostriedky zo svojho rozpočtu,
 • finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu a štátnym fondom.

Účtovná závierka Trenčianskeho samosprávneho kraja bola v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov overená audítorom. Správa nezávislého audítora je súčasťou záverečného účtu.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK