Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Záverečný účet za rok 2007

Rok 2007 bol druhým rozpočtovým rokom druhého volebného obdobia. Záverečný účet za rok 2007 bol schválený uznesením č. 479/2008 zo dňa 30.4.2008.

Hospodárenie Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2007 je charakterizované nasledovne:

 • Bežný rozpočet je prebytkový v čiastke 216 403 tis. Sk. Prebytok je nižší oproti schválenému rozpočtu
 • Kapitálový rozpočet je schodkový v čiastke – 364 862 tis. Sk. Schodok je nižší oproti schválenému rozpočtu
 • Finančné operácie na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu sú v čiastke 184 439 tis. Sk, sú nižšie oproti chválenému rozpočtu
 • Pohľadávky sú oproti roku 2006 zvýšené, predstavujú čiastku 58 902 tis. Sk
 • Záväzky sú oproti roku 2006 znížené, predstavujú čiastku 9 264 tis. Sk.

Nárast príjmov v roku 2007 oproti roku 2006 bol dosiahnutý v bežných aj kapitálových príjmoch. Nárast v bežných príjmoch ovplyvnili najmä daňové príjmy a dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva. Nárast v kapitálových príjmoch ovplyvnili najmä príjmy za odpredaj kapitálových aktív.

Hospodárenie TSK bolo v roku 2007 ovplyvnené najmä:

 • Úhrada preukázane straty z výkonov vo verejnom záujme vo verejnej autobusovej doprave (prímestskej) za rok 2006 vo výške 24 366 tis. Sk.
 • Poskytnutie vlastných zdrojov TSK na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania vo výške 4 974 tis. Sk - bežné výdavky.
 • Financovanie 95 % kapitálových výdavkov na projekty EÚ zo zdrojov TSK vo výške 43 055 tis. Sk. V roku 2007 bola zrefundovaný len projekt SOU v Bánovciach nad Bebravou vo výške 7 073 tis. Sk.
  Finančné prostriedky vo výške budú refundované až v rokoch 2008 – 2009.
 • Výstavba Administratívnej budovy TSK vo výške 107 815 tis. Sk financovaná z úveru prijatého od Dexia banka Slovensko, a.s.
 • Veľké investičné akcie na úseku dopravy - Rekonštrukcia mosta č. 2 III/05061 – Koš vo výške 33 197 tis. Sk a rekonštrukcia cesty II/511 – Veľké Uherce vo výške 16 827 tis. Sk, na úseku kultúry – Prístavba kultúrno-spoločenského centra v Prievidzi vo výške 12 895 tis. Sk.
 • Nenaplnenie dane z príjmov fyzických osôb.

V roku 2007 boli na úseku vzdelávania zrušené 2 a zriadená 1 organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Trenčiansky samosprávny kraj usporiadal:

 • svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným a založeným právnickým osobám, k fyzickým osobám – ktorým poskytol prostriedky zo svojho rozpočtu,
 • finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu a štátnym fondom.

Účtovná závierka Trenčianskeho samosprávneho kraja bola v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov overená audítorom. Správa nezávislého audítora je súčasťou záverečného účtu.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK