Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Záverečný účet za rok 2012

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len TSK) bol zriadený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov.

Záverečný účet TSK je spracovaný v súlade s ustanovením § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Záverečný účet TSK obsahuje najmä:

  • a) údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
  • b) bilanciu aktív a pasív,
  • c) zúčtovanie so štátnym rozpočtom za rok 2012,
  • d) prehľad o stave a vývoji dlhu,
  • e) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,
  • f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,
  • g) údaje o projektoch TSK financovaných z fondov Európskej únie,
  • h) hodnotenie plnenia programov TSK.

Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012 vyjadruje výsledky hospodárenia za sledované obdobie na úseku Dopravy, Zdravotníctva, Kultúrnych služieb, Vzdelávania, Sociálneho zabezpečenia a TSK. Hodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov je uvádzané v Eur s vyčíslenými percentuálnymi hodnotami a indexom rastu oproti roku 2011.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK