Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Záverečný účet za rok 2013

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len TSK bol zriadený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov.

Záverečný účet TSK je spracovaný v súlade s ustanovením § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Záverečný účet TSK obsahuje najmä:

  • údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
  • bilanciu aktív a pasív,
  • zúčtovanie so štátnym rozpočtom za rok 2013,
  • prehľad o stave a vývoji dlhu,
  • údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,
  • údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,
  • prehľad o poskytnutých dotáciách právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území TSK,
  • údaje o projektoch TSK financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
  • hodnotenie plnenia programov TSK.

Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2013 vyjadruje výsledky hospodárenia za sledované obdobie na úseku Dopravy, Zdravotníctva, Kultúrnych služieb, Vzdelávania, Sociálneho zabezpečenia a TSK. Hodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov je uvádzané v Eur.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK