Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPKZP-PO4-SC441-2018-39 Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc)

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 7 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Typ výzvy: otvorená

Uzavretie výzvy: SO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia SO, z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov

Termín uzavretia hodnotiaceho kola:

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 30.06.2018

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 30.09. 2018

Termín uzavretia hodnotiaceho kola: V intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

RO: Ministerstvo životného prostredia SR

SORO: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2018-39

Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

Oprávnení žiadatelia:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:

  • subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové

  organizácie a príspevkové organizácie;

  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

V rámci Špecifického cieľa 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území, je pre túto výzvu oprávnený typ aktivity:

A: Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti epelnej energetiky.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/39-vyzva-zamerana-na-podporu-nizkouhlikovych-strategii-pre-vsetky-typy-uzemi-opkzp-po4-sc441-2018-39/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK