Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPRH-MARKETING-5.1.1-A1-2017-01- Získanie nových trhov a zlepšenie marketingových podmienok

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Alokácia: 225 000 €

Operačný program: Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

Uzavretie výzvy: otvorená

RO: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

SORO: Pôdohospodárska platobná agentúra

Kód výzvy OPRH-MARKETING-5.1.1-A1-2017-01

Prioritná os 5: Podpora marketingu a spracovania  

Špecifický cieľ: 5.1.1 Marketingové opatrenia (čl. 68.1.b, g)

 

Oprávnení žiadatelia:

a) Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti akvakultúry (subjekty s podnikateľskou históriou v oblasti akvakultúry v čase predloženia ŽoNFP):

  • samostatne hospodáriaci roľníci
  • obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka
  • občianske združenia
  • štátne podniky

 b) Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry:

  • obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka
  • fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

Hlavné aktivity projektu sú oprávnené na financovanie z OP RH ak sú:

  • vo vecnom súlade s oprávnenými aktivitami OP RH, ktoré sú definované vo výzve;
  • vhodné a prepojené vo vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom projektu (tzn., že musia riešiť identifikované potreby žiadateľa, musia nadväzovať na už zrealizované aktivity žiadateľa v danej oblasti (ak relevantné) a musia logicky nadväzovať na ciele a očakávané výstupy/výsledky projektu);
  • reálne vo vzťahu k navrhovanému časovému harmonogramu realizácie projektu.

Úplne znenie výzvy nájdete na: http://www.apa.sk/vyzva-c-oprh-marketing-5-1-1-a1-2017-01-aktivita-1/vyzva-c-oprh-marketing-5-1-1-a1-2017-01-aktivita-1/8384

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK