Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Alokácia: 50 000 000 €

Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Uzavretie výzvy: otvorená

RO: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

SORO: Ministerstvo hospodárstva SR

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

Prioritná os 3: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Špecifický cieľ:  3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Oprávnení žiadatelia:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:

a) osoby zapísané v obchodnom registri;

b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré sú registrované na území SR a od vzniku ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

V rámci špecifického cieľa 3.3.1: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity OP VaI:

Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných  nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP).

Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom  Rozvoj existujúceho MSP. Cieľom hlavnej aktivity je rozvoj existujúcich MSP za účelom vytvorenia predpokladu pre následnú kooperáciu MSP v rámci lokálnych produkčných systémov s veľkými domácimi a nadnárodnými spoločnosťami.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/12092017_vyzva_opvai-mhdp2017331-08/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK