Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva č. VII. PHZZ 2017 zameraná na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi

Vyhlasovateľ: Ministerstvo vnútra SR

Uzávierka prijímania žiadostí: 31. 08. 2017
Alokácia: 10 000 000 EUR

Minimálna výška dotácie: 5 000 EUR

Maximálna výška dotácie: 30 000 EUR

 

Oprávnení žiadatelia:

  1. a) občianske združenie – zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území SR,
  2. d) obec – zaradená do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území SR.

 

Cieľom je podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel  hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) zákona  č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 

Oprávnené aktivity:

  • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia dokončenej stavby, t. j. technické zhodnotenie budovy hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice, stavba, nadstavba, prístavba, stavebné úpravy, drobné stavby a udržiavacie práce (v zmysle stavebného zákona) pre dosiahnutie alebo zvýšenie štandardov vybavenosti hasičských zbrojníc podľa prílohy č. 1 výzvy,
  • nadobudnutie budovy na účel hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,
  • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov, realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií, najmä obnova obvodového plášťa, oprava a výmena výplňových otvorových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena vykurovacích kotlov a telies a vnútorných inštalačných rozvodov, klimatizačného zariadenia),
  • projektové a inžinierske práce pre projekt.

 

Zasielanie žiadostí:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Odbor plánovania a koncepcií

Drieňová 22

826 86 Bratislava 29

 

 

e-mail: dotaciaphz@minv.sk

plk. Ing. Rastislav Koleda, tel.: 02/4859 3449

e-mail: rastislav.koleda@minv.sk

npor. Ing. Eva Sirotová, tel.: 02/4859 3495

e-mail: eva.sirotova@minv.sk

 

Výzva

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK