Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu Zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents), kód výzvy: IROP-PO3_SC31-2019-49

Alokácia: 87 819 458 EUR

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Typ výzvy: uzavretá

Uzavretie výzvy: 30.10.2019

Prioritná os 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

 

Špecifický cieľ: 3.1 - Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

Oprávnení žiadatelia:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi subjekty verejnej správy, a to:

  1. Subjekty ústrednej správy – organizácie štátnej správy:
  2. Subjekty ústrednej správy – ostatné subjekty verejnej správy
  3. Subjekty územnej samosprávy

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

 

Podpora v rámci tejto výzvy je zameraná na nasledujúce typy aktivít špecifického cieľa 3.1 IROP:

  1. Rozvoj kreatívneho talentu, jeho podnikateľského ducha a podpora netechnologických inovácií s použitím informačných technológií, a to prostredníctvom nasledovných hlavných aktivít projektu:

1. Budovanie kreatívneho centra

 

Táto aktivita zahŕňa vybudovanie špecifickej rozvojovej infraštruktúry kreatívnych centier (rekonštrukcia a modernizácia budov pre potreby zriadenia kreatívnych centier a obstaranie technológie pre činnosť kreatívnych centier), t.j. investícií do fyzickej infraštruktúry KC.

Ide o povinnú aktivitu.

  1. Poskytovanie špecifických služieb kreatívneho centra

 

Táto aktivita zahŕňa jednotlivé služby (v rámci programov podpory KKP) poskytované kultúrnym centrom (počas obdobia realizácie projektu).

Ide o povinnú aktivitu. Bližšie informácie o minimálnom rozsahu tejto hlavnej aktivity sú uvedené v prílohe 2 výzvy Príručka pre žiadateľa.

  1. Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents), a to prostredníctvom nasledovnej hlavnej aktivity projektu:

3. Emerging talents

 

Táto aktivita je zameraná na zviditeľnenie produktov a služieb KKP prostredníctvom rôznych druhov propagačných aktivít ako sú napr. výstavno-prezentačné činnosti nekomerčného charakteru, zvyšovanie povedomia o KKP (konferencie, workshopy, kampane, prehliadky a pod.).

Ide o nepovinnú aktivitu.

Uzavretý zoznam typov programov a služieb, z ktorého si kreatívne centrum vyberá jednotlivé programy/služby je uvedený v Príručke pre žiadateľa. Rámcový model poskytovania centralizovanej podpory prostredníctvom kreatívnych centier s bližším popisom jednotlivých služieb je popísaný v prílohe č. 7 výzvy Model centralizovanej podpory, kapitola 3.4 .

Zároveň sú oprávnené aj podporné aktivity projektu.

Úplne znenie výzvy nájdete na:

http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/vyzva-centralizovana-podpora-2fe.html

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK