Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rozvojové dokumenty

Cyklostratégia TSK

11. júla 2016 |

Strategický dokument zameraný na budovanie a rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky v Trenčianskom samosprávnom kraji v období 2016 až 2030.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

12. novembra 2015

PHSR je dokument obsahujúci najdôležitejšie priority rozvoja TSK, ktoré sa premietnu do programových dokumentov vypracovaných na regionálnej i národnej úrovni a sú špecificky určené pre čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych a kohéznych fondov po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie (EÚ).

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja TSK na roky 2013-2020

29. októbra 2015 |

Trenčianskému samosprávnemu kraju bola schválená žiadosť o poskytnutie NFP v rámci výzvy ROP-4.1d-2012/01, na základe čoho bola vyhlásená verejná súťaž na vypracovanie dokumentu.

Stratégia rozvoja vidieka TSK 2013 - 2020

14. októbra 2015 |

Trenčianskému samosprávnemu kraju bola schválená žiadosť o poskytnutie NFP v rámci výzvy ROP-4.1d-2012/01, na základe čoho bola vyhlásená verejná súťaž na vypracovanie dokumentu. Víťazom súťaže sa stala firma Gfk Slovakia, s.r.o., ktorá vypracovala dokument Stratégia rozvoja vidieka TSK na roky 2013 - 2020.

Príprava RIUS, IROP

02. októbra 2015

V programovom období 2014-2020 bude integrovaný prístup v IROP realizovaný prostredníctvom Regionálnych integrovaných územných stratégií (ďalej len „RIÚS“) na úrovni samosprávnych krajov.

Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v TSK na roky 2013 - 2020

30. septembra 2015

Trenčianskému samosprávnemu kraju bola schválená žiadosť o poskytnutie NFP v rámci výzvy ROP-4.1d-2012/01, na základe čoho bola vyhlásená verejná súťaž na vypracovanie dokumentu.

Rozvojový program verejných prác TSK

04. septembra 2015

Trenčiansky samosprávny kraj spracúva pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR) Rozvojový program verejných prác TSK.

Regionálna inovačná stratégia

04. septembra 2015 |

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s Lisabonskou stratégiou venuje prioritnú a zvýšenú pozornosť problematike vzdelávania, zamestnanosti, informatizácie spoločnosti, vede, výskumu a zavádzaniu inovácií ako aj vytváraniu priestoru pre optimálne podnikateľské prostredie.

Koncepcie rozvoja informačných systémov TSK

04. septembra 2015

Vláda Slovenskej republiky schválila 27.2.2008 dokument Stratégia informatizácie verejnej správy, kde je definovaná vízia, strategické ciele a smery e-Govermentu v SR, vrátane riadiacej štruktúry, implementačného plánu a rámca zdrojov financovania pre realizáciu strategických cieľov.

Plán dopravnej obslužnosti

04. septembra 2015 |

Trenčiansky samosprávny kraj aktualizoval Plán dopravnej obslužnosti TSK na roky 2014-2020

Rozvojový plán NUTS II Západné Slovensko

20. decembra 2006 |

Rozvojový plán NUTS II Západné Slovensko je dokument poskytujúci východiská, ako postupovať pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov EÚ, konkrétne zo štrukturálnych fondov (EFRR, ESF), Fondu súdržnosti (FS), Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD) a Európskeho rybárskeho fondu (EFF) v rámci budúceho programovacieho obdobia 2007 – 2013.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK