Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rozvojové dokumenty

Cyklostratégia TSK

11. júla 2016 |

Strategický dokument zameraný na budovanie a rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky v Trenčianskom samosprávnom kraji v období 2016 až 2030.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

12. novembra 2015 |

PHSR je dokument obsahujúci najdôležitejšie priority rozvoja TSK, ktoré sa premietnu do programových dokumentov vypracovaných na regionálnej i národnej úrovni a sú špecificky určené pre čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych a kohéznych fondov po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie (EÚ).

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja TSK na roky 2013-2020

29. októbra 2015 |

Trenčianskému samosprávnemu kraju bola schválená žiadosť o poskytnutie NFP v rámci výzvy ROP-4.1d-2012/01, na základe čoho bola vyhlásená verejná súťaž na vypracovanie dokumentu.

Stratégia rozvoja vidieka TSK 2013 - 2020

14. októbra 2015 |

Trenčianskému samosprávnemu kraju bola schválená žiadosť o poskytnutie NFP v rámci výzvy ROP-4.1d-2012/01, na základe čoho bola vyhlásená verejná súťaž na vypracovanie dokumentu. Víťazom súťaže sa stala firma Gfk Slovakia, s.r.o., ktorá vypracovala dokument Stratégia rozvoja vidieka TSK na roky 2013 - 2020.

Príprava RIUS, IROP

02. októbra 2015 |

V programovom období 2014-2020 bude integrovaný prístup v IROP realizovaný prostredníctvom Regionálnych integrovaných územných stratégií (ďalej len „RIÚS“) na úrovni samosprávnych krajov.

Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v TSK na roky 2013 - 2020

30. septembra 2015 |

Trenčianskému samosprávnemu kraju bola schválená žiadosť o poskytnutie NFP v rámci výzvy ROP-4.1d-2012/01, na základe čoho bola vyhlásená verejná súťaž na vypracovanie dokumentu.

Rozvojový program verejných prác TSK

04. septembra 2015 |

Trenčiansky samosprávny kraj spracúva pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR) Rozvojový program verejných prác TSK.

Regionálna inovačná stratégia

04. septembra 2015 |

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s Lisabonskou stratégiou venuje prioritnú a zvýšenú pozornosť problematike vzdelávania, zamestnanosti, informatizácie spoločnosti, vede, výskumu a zavádzaniu inovácií ako aj vytváraniu priestoru pre optimálne podnikateľské prostredie.

Koncepcie rozvoja informačných systémov TSK

04. septembra 2015 |

Vláda Slovenskej republiky schválila 27.2.2008 dokument Stratégia informatizácie verejnej správy, kde je definovaná vízia, strategické ciele a smery e-Govermentu v SR, vrátane riadiacej štruktúry, implementačného plánu a rámca zdrojov financovania pre realizáciu strategických cieľov.

Plán dopravnej obslužnosti

04. septembra 2015 |

Trenčiansky samosprávny kraj aktualizoval Plán dopravnej obslužnosti TSK na roky 2014-2020

Rozvojový plán NUTS II Západné Slovensko

20. decembra 2006 |

Rozvojový plán NUTS II Západné Slovensko je dokument poskytujúci východiská, ako postupovať pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov EÚ, konkrétne zo štrukturálnych fondov (EFRR, ESF), Fondu súdržnosti (FS), Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD) a Európskeho rybárskeho fondu (EFF) v rámci budúceho programovacieho obdobia 2007 – 2013.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK