Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Podmienky vedenia

Podmienky vedenia poradia žiadostí fyzických osôb odkázaných na sociálnu službu

pri zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

v Trenčianskom samosprávnom kraji

(§ 8 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)

Ak má fyzická osoba, ktorá splnila podmienky odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v zariadení podporovaného bývania záujem o poskytnutie sociálnej služby vo vybranom zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „TSK“), podá písomnú „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ spolu so všetkými prílohami priamo vybranému poskytovateľovi sociálnej služby (ďalej len „poskytovateľ“) resp. na Úrad TSK. Z dôvodu objektívnosti a efektívnosti pri zabezpečovaní sociálnej služby, je možné podať jednu žiadosť k vybranému poskytovateľovi zriadenému TSK na jeden druh a jednu formu sociálnej služby. V prípade potreby, ak bude žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby doručená na TSK, TSK zabezpečí postúpenie žiadosti k vybranému poskytovateľovi.

V prípade, že vo vybranom zariadení zriadenom TSK nie je voľné miesto a fyzická osoba súhlasí s evidenciou v zozname čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (ďalej len „zoznam čakateľov“), poskytovateľ zaeviduje jeho žiadosť v zozname čakateľov a zároveň o tom písomne oboznámi žiadateľa.

Na základe uvedeného, poskytovanie sociálnej služby bude občanovi zabezpečené podľa poradia v zozname čakateľov poskytovateľa, v ktorom je zaevidovaná jeho žiadosť.

Na webovej stránke TSK je zverejnený aktualizovaný zoznam čakateľov v časti sociálna pomoc – zoznam čakateľov a voľných miest v ZSS TSK podľa:

  • dátumu, v akom boli doručené na adresu vybraného poskytovateľa sociálnych služieb,
  • druhu a formy sociálnej služby, ktorá sa v zariadení sociálnych služieb poskytuje.

Ak manželia alebo iné blízke osoby žiadajú o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v ZSS spoločne, ich žiadosti budú do zoznamu čakateľov zaradené spolu ako „manželský pár“. V prípade uvoľnenia vhodnej bytovej jednotky,  sú manželia vyzvaní k nástupu. Za iné blízke osoby sa považujú najmä rodič s dieťaťom, súrodenci, druh a družka.

Ak žiadateľ, ktorý bol vyzvaný k nástupu do zariadenia a odmietne nástup, jeho žiadosť sa pokladá za vybavenú a nie je ďalej vedený v zozname čakateľov. Pokiaľ sa u poskytovateľa nachádza originál rozhodnutia a originál posudku o odkázanosti žiadateľa, tie sa mu vrátia späť pre prípad ich ďalšieho použitia. Opätovne si môže, v prípade záujmu, podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spolu so všetkými prílohami a bude zaevidovaný, ako nový žiadateľ na poslednom mieste v zozname čakateľov.

Ak žiadateľ, ktorý bol vyzvaný k nástupu do zariadenia a zo zdravotných dôvodov nemôže nastúpiť do zariadenia – je hospitalizovaný alebo jeho zdravotný stav by bol kontraindikáciou pre prijatie do zariadenia, bude ponechaný na prvom mieste a miesto bude ponúknuté ďalšej fyzickej osobe zo zoznamu čakateľov.

Ak viacerí žiadatelia budú mať rovnaký dátum podania žiadosti, poradie bude určené na základe sociálnej situácie žiadateľa. Vážnosť sociálnej situácie žiadateľa bude preverená zo strany poskytovateľa.

Ak má fyzická osoba, ktorá splnila podmienky odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v zariadení podporovaného bývania alebo v rehabilitačnom stredisku záujem o poskytnutie sociálnej služby u vybraného neverejného poskytovateľa alebo u verejného poskytovateľa v zriaďovateľskej pôsobnosti iného samosprávneho kraja, podá písomnú „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ spolu so všetkými prílohami na Úrad TSK. Žiadosť bude zaevidovaná podľa dátumu doručenia žiadosti na Úrad TSK. S prihliadnutím na schválený rozpočet pre verejných a neverejných poskytovateľov bude finančný príspevok na prevádzku poskytnutý v príslušnom rozpočtovom roku resp. bude finančný príspevok na prevádzku zapracovaný v návrhu rozpočtu do nasledujúceho rozpočtového roka.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK