Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenie o neprítomnosti na ambulancii

Údaje neprítomného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti:
 
do kolonky Poskytovaľ začnite písať názov poskytovateľa alebo meno odborného zástupcu bez titulu a vyberte správnu z ponúkaných možností.
Odborný zástupca:
Miesto prevádzkovania:
Zastupujúci lekári:
 
do kolonky Zastupujúci poskytovateľ začnite písať názov poskytovateľa alebo meno odborného zástupcu bez titulu a vyberte správnu z ponúkaných možností. Ak je zastupujúci poskytovateľ z iného kraja, uveďte ho do poznámky.
Odborný zástupca:
 
do kolonky Poznámka môžete uviesť ordinačné hodiny zastupovania.

Odborný zástupca:

Odborný zástupca:

Odborný zástupca:

Odborný zástupca:
* povinný údaj.

Zákonom č. 192/2009 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. júna 2009 v § 79 ods. 1 písm. j) bola poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti uložená povinnosť zabezpečiť zastupovanie v rozsahu povolenia počas dočasnej neprítomnosti a súčasne na viditeľnom mieste bezodkladne uviesť poskytovateľa, ktorý vykonáva zastupovanie a túto skutočnosť oznámiť príslušnému samosprávnemu kraju.

Trenčiansky samosprávny kraj, ako orgán príslušný na vydanie povolenia vám môže v zmysle ust. § 82 ods. 1 písm. b) zákona č. 578/2004 Z.z. uložiť pokutu až do výšky 3 319 eur za nesplnenie resp. porušenie vyššie uvedenej povinnosti poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Dovoľujeme si zároveň zdôrazniť skutočnosť, že zastupovanie musí byť medzi poskytovateľmi navzájom dohodnuté, aby sa predišlo rôznym nedorozumeniam a sťažnostiam zo strany pacientov.
V písomnom oznámení by mali byť uvedené základné identifikačné údaje poskytovateľa, jeho odborné zameranie, miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, neprítomnosť na ambulancii od – do a kto zabezpečuje zastupovanie.

V prípade mimoriadnych situácií ako je úraz, resp. náhle ochorenie lekára sa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, resp. najbližší rodinní príslušníci môžu obrátiť na Trenčiansky samosprávny kraj so žiadosťou o zabezpečenie zastupovania. Samosprávny kraj v takýchto situáciách zabezpečí zastupovanie v súlade s ust. § 46 ods. 1 písm. f.) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a túto skutočnosť oznámi aj príslušným zdravotným poisťovniam.

Odporúčanie

Pre nahlásenie dočasnej neprítomnosti môže poskytovateľ komfortne využiť aplikáciu AMBULANCIA.e-vuc.sk.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK