Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oceňovanie zdravotníckych pracovníkov a zamestnancov v zdravotníctve za rok 2020

Trenčiansky samosprávny kraj si vysoko váži prácu všetkých zdravotníckych pracovníkov, ako aj zamestnancov, ktorí pracujú v zdravotníckych zariadeniach v Trenčianskom samosprávnom kraji. Ako prejav vďaky a uznania si ich chce župa uctiť a oceniť.

Od roku 2020 prežívame mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením nového ochorenia COVID-19. V prvej línii neľahkého boja proti novému typu vírusu stoja práve zdravotnícki pracovníci, ktorí často aj s nasadením vlastného života a zdravia poskytujú zdravotnú starostlivosť pacientom.

Poznáte vo svojom okolí zdravotníckeho pracovníka, ktorý si zaslúži za svoju obetavú prácu uznanie, o mali by o ňom všetci vedieť? Chceli by ste navrhnúť na ocenenie celý kolektív zdravotníckych pracovníkov, resp. celé oddelenie alebo manažéra/manažérku v zdravotníctve? Dajte o nich vedieť všetkým a prispejte k tomu, aby boli súčasťou oceňovania najlepších zdravotníckych pracovníkov Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Svoje návrhy na ocenených môžete posielať e-mailom na adresu: miroslava.sinkova@tsk.sk, alebo poštou na adresu Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín do 30. apríla 2021. Obálku je potrebné označiť ako „Oceňovanie v zdravotníctve - neotvárať“.

Kategórie oceňovaných

 1. Lekár
 2. Sestra
 3. Iné zdravotnícke povolanie
 4. Najlepší kolektív (pracovisko, oddelenie...)
 5. Manažér/manažérka v zdravotníctve

Kritériá

 • obetavý a zodpovedný prístup k práci,
 • empatický prístup k pacientom,
 • obetavý a angažovaný prístup počas pandémie ochorenia COVID-19,
 • pozitívny postoj k inovatívnym riešeniam v praxi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Podmienky

 • nominovaný zdravotnícky pracovník musí poskytovať zdravotnú starostlivosť na území Trenčianskeho samosprávneho kraja buď ako zamestnanec v pracovnoprávnom vzťahu, alebo ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia,
 • nominovaný kolektív (pracovisko, oddelenie...) musí poskytovať zdravotnú starostlivosť na území Trenčianskeho samosprávneho kraja,
 • nominovaný manažér/manažérka musí riadiť zdravotnícke zariadenie na území Trenčianskeho samosprávneho kraja,
 • zamestnancov s výnimkou manažérov môžu nominovať ich zamestnávatelia, štatutári (riaditelia nemocníc, konatelia), alebo vedúci zamestnanci,
 • manažérov môžu nominovať zamestnanci poskytovateľa, prípadne zriaďovateľ,
 • nominácie môžu zasielať aj pacienti, resp. ich rodinní príslušníci,
 • návrh na udelenie ocenenia môže podať predseda TSK, podpredseda TSK, poslanci Zastupiteľstva TSK, občianske združenia, iné právnické osoby a obyvatelia Trenčianskeho kraja priamo alebo prostredníctvom  poslancov a orgánov Zastupiteľstva TSK,
 • zdravotnícky pracovník ani manažér sa nemôže nominovať sám,
 • každý navrhovateľ môže podať len jednu nomináciu v danej kategórii,
 • neoddeliteľnou súčasťou nominácie musí byť odôvodnenie nominácie vzhľadom na vyššie uvedené kritériá.

Posudzovanie návrhov na ocenenie

Návrhy bude posudzovať odborná komisia menovaná riaditeľom Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá bude zostavená z odborníkov v oblasti zdravotníctva a členov Pracovnej skupiny pre zdravotníctvo Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Počty oceňovaných

 1. Lekár – 3 ocenení
 2. Sestra – 3 ocenené
 3. Iné zdravotnícke povolanie – 3 ocenení
 4. Najlepší kolektív (pracovisko, oddelenie...) – 3 najlepšie kolektívy
 5. Manažér/manažérka v zdravotníctve – 3 ocenení

Trenčiansky samosprávny kraj prijíma nominácie do 30. apríla 2021. Rozhodujúci je dátum uvedený na poštovej pečiatke. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a s ňou súvisiace opatrenia zamerané na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 bude miesto a čas konania slávnostného oceňovania vopred zverejnené na webovom sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja. O slávnostnom oceňovaní budú nominovaní vopred informovaní.

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK