Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam hlasovaní

Zastúpenie Trenčianskeho samosprávneho kraja
Výsledky hlasovania na zasadnutí: č. 201303 - XXIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK
( Poznámka: )
Predsedajúci:
Konaného dňa: 29.04.2013
Hlas.   Bod jednania Prít. Za
1 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania). 35 34
2 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania). 36 33
3 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania). 37 37
4 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 38 38
5 3.a) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a odpredaji nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK, v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, pozemkov CKN parc. č. 1045/3 a parc. č. 1045/4, nachádzajúcich sa v kat. území Trenčianske Jastrabie, zapísaného na LV č. 1959. 38 37
6 3.b) Návrh na zrušenie uznesenia Z TSK číslo 486/2008 zo dňa 30.04.2008. 38 36
8 4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2013, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 10/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov, v znení VZN č. 13/2012 zo dňa 22. augusta 2012 a VZN č. 14/2012 zo dňa 19. decembra 2012 režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov, v znení VZN č. 14/2012 zo dňa 19. decembra 2012. 37 36
9 5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2013 o dofinancovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby za I. štvrťrok 2013. 36 35
10 6. Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok OvZP TSK. 36 34
11 7. Prerokovanie protestu prokurátora proti ustanoveniam VZN TSK č. 15/2012 o úhrade za poskytovanie sociálnych služieb. 37 33
12 8. Návrhy na schválenie organizačných poriadkov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 37 35
13 9. Štandardy kvality sociálnych služieb. 37 34
14 10. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 19/2013, ktorým sa ruší školské zariadenie s názvom Výdajná školská jedáleň, F. Madvu 2, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza. 37 33
15 11. Návrhy na schválenie dodatkov k organizačným poriadkom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 37 29
16 12. Návrh na vyradenie školského zariadenia s názvom Výdajná školská jedáleň, Rastislavova 332, Nováky ako súčasť Strednej odbornej školy T. Vansovej 32, Prievidza zo siete škôl a školských zariadení SR. 35 29
17 13. Informácia o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. 35 30
18 14. Informatívna správa o účasti Trenčianskeho samosprávneho kraja na veľtrhoch cestovného ruchu v prvom štvrťroku 2013. 35 30
19 15. Informatívna správa - Rozvojový program verejných prác TSK na roky 2014-2016. 35 31
20 16. Správa o zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK za rok 2012. 35 33
21 17. Návrhy projektov na schválenie podania žiadostí o nenávratné finančné príspevky v rámci Štrukturálnych fondov a iných programov. 35 35
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK