Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia/zmeny/odňatia dopravných licencií za rok 2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia dopravnej licencie dopravcovi DO BUS s. r.o. , Kapitána Nálepku 604/11, Lehota pod Vtáčnikom 97242 - 307 590 + rozhodnutie

Trenčiansky samosprávny kraj, ako príslušný správny orgán v zmysle § 3 písm. c) ods. 1 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa §§ 10 a 43 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o cestnej doprave), v súlade s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) Vám týmto oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o udelení dopravnej licencie dopravcovi DOB BUS s. r. o.; Kapitána Nálepku 604/11; 972 42 Lehota pod Vtáčnikom; IČO: 51 427 117.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK