Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb TSK

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja bola schválená na XXIII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 26.08.2009 uznesením číslo 860/2009.

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja reaguje na zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý je platný od 1. 1 2009 a priniesol nové druhy sociálnych služieb rozdelené do niekoľkých skupín  podľa povahy nepriaznivej sociálnej situácie občana alebo cieľovej skupiny a nový spôsob financovania sociálnych služieb.

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja analyzuje súčasnú sociálnu situáciu obyvateľov v územnom obvode Trenčianskeho samosprávneho kraja - demografickú charakteristiku, zamestnanosť a nezamestnanosť, sociálnu ochranu obyvateľov prostredníctvom sociálneho poistenia a štátnej sociálnej podpory, analyzuje súčasný stav a úroveň poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, v zariadeniach sociálnych služieb zriadených mestami a obcami a v zariadeniach zriadenými verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb.

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb je vypracovaná v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. a v súlade s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb (MPSVR SR). Cieľom koncepcie je rozvoj ambulantných a pobytových sociálnych služieb v zariadeniach s týždenným pobytom, rozvoj sociálneho poradenstva a krízovej intervencie, zvýšenie kvality a humanizácie poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie zariadení sociálnych služieb, debarierizácia priestorov a budov zariadení sociálnych služieb a zabezpečenie ich materiálno technickej vybavenosti, vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb a podpora vzniku nových druhov sociálnych služieb podľa potrieb občanov TSK.

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb je dôležitým podkladom pre získanie pomoci zo štrukturálnych fondov za účelom budovania kvalitnej sociálnej infraštruktúry.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK