Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam hlasovaní

Zastúpenie Trenčianskeho samosprávneho kraja
Výsledky hlasovania na zasadnutí: č. 200403 - 18.zasadnutie zastupiteľstva TSK
( Poznámka: )
Predsedajúci:
Konaného dňa: 23.06.2004
Hlas.   Bod jednania Prít. Za
1 1. Otvorenie, schválenie programu rokovania,voľba overovateľov. 36 35
2 1. Otvorenie, schválenie programu rokovania,voľba overovateľov. 31 20
3 1. Otvorenie, schválenie programu rokovania,voľba overovateľov. 35 33
4 1. Otvorenie, schválenie programu rokovania,voľba overovateľov. 33 10
5 1. Otvorenie, schválenie programu rokovania,voľba overovateľov. 34 34
6 1. Otvorenie, schválenie programu rokovania,voľba overovateľov. 36 32
9 2. Kontrola plnenia uznesení zo XVII. zasadnutia Zastupteľstva TSK, ktoré sa konalo 28.4.2004. 38 35
10 3. Návrhy na predaj majetku TSK 38 34
12 4. Návrh zmien a doplnkov ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja 31 31
13 5. VZN TSK č. 7/2004, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja. 30 30
14 6. Rokovací poriadok Komisií Zastupiteľstva TSK. 30 30
15 7. Dodatok č.1 - k Zásadám postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb, a právnických osôb, a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy Trenčianskeho samosprávneho kraja. 31 31
16 8. Návrh na schválenie projektových zámerov TSK v rámci SOP Priemysel a služby. 32 31
17 9. Aktuálny stav projektových zámerov TSK pre OP Základná infraštruktúra. Schválenie finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu. 30 30
18 10. Správa o verejných prácach TSK v rámci rozvojového programu priorít verejných prác MVRR SR na roky 2005-2007. 31 31
19 11. Správa o hospodárení zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 31 29
20 12. Návrh na zrušenie Závodnej polikliniky v Dubnici nad Váhom. 30 27
21 14. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja na II. polrok 2004. 31 31
22 15. Správa o výsledku kontroly v Refugiu, o.z., Trenčín. 37 34
23 16. Správa o Dohode upravujúcej postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a oblasti pravidiel služieb informačných spoločností medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou. 34 34
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK