Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam hlasovaní

Zastúpenie Trenčianskeho samosprávneho kraja
Výsledky hlasovania na zasadnutí: č. 200805 - XVIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK
( Poznámka: )
Predsedajúci:
Konaného dňa: 29.10.2008
Hlas.   Bod jednania Prít. Za
1 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov, programu rokovania). 38 37
2 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov, programu rokovania). 38 11
3 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov, programu rokovania). 38 27
4 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XVII. zasadnutí Z TSK. 38 38
5 3a. Návrh na schválenie prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK v správe Gymnázia I. Bellu v Handlovej, zapísanom v k.ú. Handlová na LV č. 2769. 38 11
6 3a. Návrh na schválenie prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK v správe Gymnázia I. Bellu v Handlovej, zapísanom v k.ú. Handlová na LV č. 2769. 38 23
7 3b. Návrh na schválenie prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK v správe Školy v prírode Belušské Slatiny, Belušské Slatiny 121, 018 61 Beluša, nachádzajúcom sa v obci Beluša, v k.ú. Beluša zapísanom na LV č. 6736. 39 24
8 3c. Návrh na schválenie prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK v správe Školy v prírode Brezová pod Bradlom, Partizánska 226/12, 906 13 Brezová pod Bradlom, nachádzajúcom sa v k.ú. Brezová pod Bradlom zapísanom na LV č. 2628. 39 24
9 3d. Návrh na schválenie prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK v správe nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica, nachádzajúcom sa v obci Beluša, v k.ú. Beluša zapísanom na LV č. 964 - zdravotnícky sklad. 39 26
10 3e. Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku medzi TSK a Matadorom, a.s. Púchov. 38 32
11 3f. Návrh na schválenie prevodu správy nehnuteľného majetku medzi Strednou zdravotníckou školou v Považskej Bystrici a Vlastivedným múzeom v Považskej Bystrici. 38 27
12 3g. Návrh na schválenie kúpy nehnuteľného majetku vo vlastníctve Agrokombinát, a.s. Veľké Bierovce, zapísaného v k.ú. Trenčianske Biskupice na LV č.2522. 38 26
13 3h. Návrh na kúpu nehnuteľností od Mesta Nové Mesto nad Váhom. 38 35
14 3ch. Návrh na schválenie kúpy nehnuteľného majetku vo vlastníctve Ing. Mgr. Jozefa Kobelu a manž. Ing. Silvii Kobelovej, zapísaného v k.ú. Prievidza na LV č. 9171. 38 37
15 3i. Návrh na schválenie odpredaja prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK v správe Trenčianskeho múzea v Trenčíne, zapísaného v k.ú. Dubnička na LV č. 63. 38 27
16 3j. Návrh na schválenie odpredaja prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK v správe Združenej strednej školy v Novákoch, zapísaného v k.ú. Nováky na LV č. 1930. 38 35
17 4a. Návrh na predčasné splatenie úveru UniCredit Bank Slovakia a.s.. 38 26
18 4b. Návrh na Zmenu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2008. 39 29
19 5. Vyhodnotenie plnenia Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2008. 39 36
20 6. Návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2009-2011, 1. čítanie. 37 32
21 7a. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 7/2008 o určovaní výšky úhrady nákladov na štúdium na jazykovej škole. 37 36
22 7b. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 8/2008 o určovaní výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte. 37 35
23 7c. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 9/2008 o určovaní výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni a podmienok úhrady v školskej jedálni. 37 36
24 8a. Návrh na zrušenie Školy v prírode, Partizánska 226/12, Brezová pod Bradlom. 37 26
25 8b. Návrh na zrušenie Školy v prírode, Belušské Slatiny 121, Beluša. 37 24
26 9. Návrhy na schválenie organizačných poriadkov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. 37 37
27 10. Návrhy na vyradenie stredných škôl a školských zariadení zo siete škôl a školských zariadení SR a zaradenie stredných škôl a školských zariadení do siete škôl a školských zariadení SR. 37 37
28 11. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratné finančné prostriedky v rámci programov EÚ. 38 37
29 12. Operačný plán zimnej údržby ciest SC TSK pre zimné obdobie 2008/2009. 38 37
30 13. Správa o zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2008. 38 38
31 14. Návrh zakladateľa na voľbu členov orgánov Regionálnej rozvojovej agentúry Trenčianskeho samosprávneho kraja, nezisková organizácia so sídlom v Trenčíne. 38 37
32 15. Voľba hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja. 40 40
33 15. Voľba hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja. 40 40
34 15. Voľba hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja. 40 37
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK