Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Proces PKR v roku 2022

Ako žiadať o grant z Participatívneho-komunitného rozpočtu

Žiadatelia o poskytnutie grantu z PaKR TSK predkladajú vyplnené žiadosti v termíne od 1. januára najneskôr do 31. marca bežného roka (v prípade zasielania poštou rozhoduje dátum na podacej pečiatke pošty).

Grant je možné poskytnúť na akciu/projekt, ktorý sa realizuje a ukončuje v zmysle schváleného procesu PaKR TSK v mesiacoch jún až november príslušného kalendárneho roku. Žiadateľ je povinný pri podávaní žiadosti o poskytnutie grantu z PaKR postupovať v súlade s platným VZN.

Grant nie je možné poskytnúť:  čl. 5 bod 13 tohto nariadenia

 

Oprávnený navrhovateľ je:

  • obce a mestá na území TSK,
  • právnické osoby – so samostatnou právnou subjektivitou, ktoré majú sídlo podnikania na území TSK alebo vykonávajú činnosť na území TSK, alebo poskytujú služby obyvateľom TSK,
  • fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú pridelené IČO, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania na území TSK, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území TSK, alebo poskytujú služby obyvateľom TSK,
  • navrhovateľ, ktorý spĺňa podmienky platného VZN.

 

Maximálna výška finančných prostriedkov na jeden projekt je stanovená v sume 2 200,- eur.

Súčasťou predkladaného projektu musí byť písomný súhlas minimálne 30-tich ďalších dospelých občanov, ktorí majú záujem o podporu predloženého projektu s uvedením mena a priezviska, adresy, súhlasu so spracovaním osobných údajov a podpisu občana (príloha č. 5 nariadenia).

 

Grant môže byť poskytnutý tomu istému navrhovateľovi maximálne na dva projekty v kalendárnom roku.

Proces Participatívneho-komunitného rozpočtu:

Proces

Termíny

Zasielanie/predkladanie projektov

január - marec

Zasadnutie Rady pre PaKR a posúdenie predložených projektov

do 20. apríla

Zverejnenie projektov

25. apríl

Verejné zvažovanie

apríl - máj

Verejné hlasovanie

15. – 30. máj

Vyhlásenie výsledkov hlasovania

10. júna

Uzatvorenie zmluvných vzťahov

31. augusta

Realizácia projektov

jún – november

Zúčtovanie projektov

do 15. 12. príslušného kalendárneho roka

Zverejnenie vyhodnoteniaprojektov

do 31. 12. príslušného kalendárneho roka

 

ROZHODOVANIE prebieha dvoma spôsobmi:

  • hodnotenie projektov na verejnom zvažovaní,
  • SMS hlasovanie (všetky náklady za SMS hlasovanie občanov hradí TSK).

Projekt je víťazný po získaní minimálne 150 hlasov vo verejnom hlasovaní!

 

Pre uzatvorenie zmluvy s navrhovateľom na poskytnutie grantu je navrhovateľ po vyhlásení víťazného projektu, ktorý získal minimálne 150 hlasov vo verejnom hlasovaní, povinný na základe písomnej alebo elektronickej výzvy predložiť TSK do 7 pracovných dní odo dňa odoslania výzvy  nasledovné doklady:

  1. originál alebo overenú kópiu dokladu o vzniku navrhovateľa (ku dňu podania žiadosti nie starší ako 3 mesiace) - výpis z príslušného registra.

Poznámka: Ak je žiadateľom občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, iná organizácia (napr. DHZ, JDS, SZZP) zapísaná v príslušnom registri pod svojim zriaďovateľom, fyzická osoba – podnikateľ alebo obec a mesto doklad nepredkladá.

 

  1. doklad preukazujúci oprávnené osoby konať v mene navrhovateľa (kópiu platných stanov alebo štatútu vrátane dodatkov, kópiu zápisnice z voľby štatutárneho zástupcu, kópiu menovania alebo poverenia štatutára),

Poznámka: Ak z výpisu príslušného registra alebo potvrdenia od zriaďovateľa je zrejmý štatutárny zástupca, navrhovateľ predkladá len kópiu platných stanov alebo štatútu vrátane dodatkov.

 

  1. potvrdenie o zriadení bankového účtu, kópiu aktuálneho výpisu bankového účtu, na ktorom musí byť ako vlastník uvedený navrhovateľ a číslo účtu v tvare IBAN,

 

  1. potvrdenie spolufinancovateľov projektu o výške garantovanej čiastky na spolufinancovanie projektu.

 

V prípade, že úspešný navrhovateľ ani v lehote do 31. júla príslušného kalendárneho roka nepredloží všetky doklady potrebné k uzatvoreniu zmluvy, schválenie grantu stráca platnosť!

V prípade zmeny harmonogramu realizácie projektu z objektívnych príčin (napr. nepriaznivé počasie, dôvody na strane dodávateľa, zhotoviteľa a pod.) je možné dodatkom k zmluve zmeniť lehotu v príslušnom kalendárnom roku, v ktorej možno použiť grant.

Zmena účelu projektu nie je prípustná!

Vyučtovanie projektu

Subjekt, ktorému bol poskytnutý grant, je povinný vykonať a predložiť TSK vyúčtovanie celého projektu do jedného mesiaca po uskutočnení projektu. V prípade projektu, uskutočneného v mesiaci november, navrhovateľ predkladá vyúčtovanie najneskôr do 15. 12. príslušného kalendárneho roku.

Vyúčtovanie projektu navrhovateľ predkladá vo formulári, ktorý  tvorí príloha č. 2 a prílohu č. 3 tohto nariadenia. Fotokópie účtovných dokladov preukazujúcich čerpanie poskytnutého grantu musia byť označené textom „Grant PaKR“.

 

Kontaktné osoby:

Ing. Katarína Vavríková, senior koordinátor, e-mail: katarina.vavrikova@tsk.sk, tel.: 0901 918 172, 032/6555 732, projekty z okresov (TN, MY, PU)

Mgr. Petra Hinková Čimová, junior koordinátor, e-mail: petra.hinkova@tsk.sk, tel.: 0901 918 151, 032/6555 730, projekty z okresov (PE, NM, IL)

Mgr. Natália Tĺčiková, junior koordinátor, e-mail: natalia.tlcikova@tsk.sk, tel.:0901 918 171, projekty z okresov (PB, BN, PD)

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK