Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rozpočet TSK na roky 2018-2020 (1. zmena)

Rozpočet TSK na roky 2018 – 2020 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet roku 2018 tvorí prebytok v celkovom objeme 19 264 209 eur, kapitálový rozpočet tvorí schodok v celkovom objeme 21 118 521 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie sú svojím objemom 1 854 312 eur tiež prebytkové a spolu s prebytkom bežného rozpočtu vykrývajú schodok kapitálového rozpočtu.

Súčasťou Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 je aj Programový rozpočet TSK na roky 2018-2020, ktorý je odrazom výdavkovej časti rozpočtu. Je zostavený v programovej štruktúre, obsahuje 11 programov členených na podprogramy a prvky, ktoré zohľadňujú zámery a ciele TSK. Povinnosť zostavovania klasického a programového rozpočtu pre vyššie územné celky vyplýva zo Zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súlade s ustanovením § 19e ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov bol Návrh Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 predložený útvaru hlavného kontrolóra za účelom vypracovania odborného stanoviska k návrhu rozpočtu pred jeho prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja. Ďalej v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 citovaného zákona bol v stanovenej lehote 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja verejne sprístupnený, a to vyvesením na úradnej tabuli ako aj zverejnením na webovom sídle TSK. Návrh Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 bol zároveň prerokovaný vo všetkých komisiách zriadených pri zastupiteľstve samosprávneho kraja.

Zastupiteľstvo TSK uznesením č. 436/2016 zo dňa 11.12.2017 schválilo Rozpočet TSK na roky 2018-2020. Zmenu č. 1 schválilo uznesením č. 89/2018 zo dňa 14.5.2018. Zmenu č. 2 schválilo uznesením č. 122/2018 zo dňa 24.9.2018. Návrhy boli zverejnené na pripomienkovanie na stránkach návrh na zmenu č. 1, návrh na zmenu č. 2.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK